Contact
Mijn UnitedConsumers

Hoofdlijnen klimaatberaad om CO2-uitstoot in 2030 te halveren

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 11 juli 2018

Het grootste deel van de partijen die meepraten over het klimaatakkoord staan achter het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’. Gister werd het voorstel gepresenteerd aan minister Wiebes (Economsiche Zaken en Klimaat). Het is nu aan de kamer om tot een concrete invulling en bindende afspraken te komen.

Klimaatberaad en politiek op weg

Aan onze overheid de lastige taak om het terugdringen van de CO2-uitstoot in gang te zetten. Om sneller stappen te zetten is het Klimaatberaad opgezet met aan het hoofd Ed Nijpels. Dit beraad bestaat weer uit verschillende sectortafels waar belanghebbenden uit bijvoorbeeld de politiek, industrie en belangengroepen zitten.

“Iedereen is nodig om de uitstoot van broeikasgas in 2030 met minstens 49 procent te reduceren. Niemand kan het alleen. De overheid niet, het bedrijfsleven niet en de maatschappij niet. We presenteren eind dit jaar alleen een akkoord als de voorstellen daarin minstens de gewenste 49 procent reductie opleveren,” meldt voorzitter Nijpels.

Speerpunten ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’

  • Productie van hernieuwbare energie vervijfvoudigen
  • Door lokaal maatwerk woningen en wijken stap voor stap verduurzamen
  • Industrie zet in op schonere en efficiëntere processen
  • Slimmere inrichting van agrarische bedrijven zorgt voor minder broeikasgas
  • In de tuinbouw moet men stoppen met aardgas en CO2 uit de industrie hergebruiken
  • Planten van bomen, verminderen van voedselverspilling en vleesconsumptie
  • De mobiliteitssector moet vooral inzetten op elektrisch vervoer
  • Het ontwijken van de spits, thuiswerken en beter benutten van transportmogelijkheden
  • Waterstof en biomassa moeten betaalbaar en beter benut worden

Politiek nu aan zet

Aan de hand van het voorstel van het klimaatberaad gaat het Planbureau voor de Leefomgeving  en Centraal Planbureau aan slag met het doorrekenen van de kosten. Vanuit de media verschijnen al veel geluiden dat de burgers op zullen draaien voor de kosten, omdat niet duidelijk in het voorstel naar voren komt wie dit gaat betalen. Vervolgens is het aan de politiek om dit om te zetten in praktische wet- en regelgeving.