Contact
Mijn UnitedConsumers

Voorwaarden marketingpartners

UnitedConsumers, november 2005

Artikel 1 - Definities

UnitedConsumers Besloten vennootschap UnitedConsumers gevestigd te Eindhoven (5657 EB), Luchthavenweg 20. Opererend onder BTW nummer: NL 808509135B01, Kamer van Koophandel Eindhoven 17119480, ING rek.nr. 656966610.

Internet site: http://www.unitedconsumers.com

Partner: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Marketing Systeem Voorwaarden heeft aanvaard en door UnitedConsumers als partner is geaccepteerd om bezoekers van zijn/haar site door middel van een link toegang te verschaffen tot de UnitedConsumers website.

Diensten: Alle diensten die worden aangeboden op de UnitedConsumers website.

Link: Een link ten behoeve van het Marketing Systeem van de partner naar de UnitedConsumers website.

Deelnemer: Iedere deelnemer die zich via de website van de Partner door middel van de link toegang verschaft tot de UnitedConsumers website en zodoende één of meerdere diensten afneemt van UnitedConsumers.

Transactie: Een transactie is een correcte aanmelding voor een van de diensten van UnitedConsumers die uitgevoerd wordt door een bezoeker op de website van UnitedConsumers. Het is niet toegestaan om de aangeboden reclame uitingen, zonder nadrukkelijke goedkeuring van UnitedConsumers, te wijzigen. Ook het uitloven van een vergoeding aan de consument om een transactie te genereren is, zonder nadrukkelijke goedkeuring van UnitedConsumers, niet toegestaan.

Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie

 1. Iedereen die over een website op internet beschikt kan zich aanmelden als partner.
 2. Aanmelding als partner houdt in dat de partner de Algemene Voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren.
 3. Om als partner te worden ingeschreven dient de partner:
  • het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
  • te bevestigen dat de partner de Algemene Voorwaarden aanvaardt;
  • als partner te zijn geaccepteerd door UnitedConsumers
 4. Acceptatie als partner vindt plaats door een bevestigingsmail van UnitedConsumers. In de regel binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden is bevestigd.
 5. UnitedConsumers kan een aanmelding om haar moverende redenen weigeren, zonder opgave van redenen.

Artikel 3 - Gebruik

 1. De partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de diensten niet door de partner, maar door UnitedConsumers worden aangeboden.
 2. De partner is gerechtigd om de naam UnitedConsumers en het logo van UnitedConsumers zoals dat voorkomt op de UnitedConsumers website, uitsluitend ten behoeve van het UnitedConsumers Marketing Systeem, op de door UnitedConsumers van tijd tot tijd aangegeven wijze, te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van UnitedConsumers steeds op te volgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor UnitedConsumers zal kunnen zijn.
 3. Onverminderd het bepaalde Artikel 3.2, zal de partner de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van UnitedConsumers en derden respecteren.
 4. De partner zal de content slechts gebruiken ten behoeve van het Marketing Systeem en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
 5. De diensten op de website van UnitedConsumers kunnen wijzigen. De partner draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de diensten die (eventueel) op zijn/haar site staan vermeld in overeenstemming zijn met de diensten zoals die van tijd tot tijd vermeld staan op de UnitedConsumers website.
 6. Partners zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Misleiding van derden;
  • Misbruik maken van teksten, logo of informatie over UnitedConsumers;
  • Het direct aanbieden van vergoedingen aan consumenten voor het aangaan van transacties bij UnitedConsumers (zonder nadrukkelijke goedkeurig van UnitedConsumers).
 7. Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de website van de partner:
  • Een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
  • Discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
  • Illegale activiteiten ontplooit, bevorderd of aanprijst;
  • Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van UnitedConsumers;
  • Auteursrechten, merkenrechten of andere rechten van UnitedConsumers of enige derde worden geschonden.
 8. De partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van terzake installatie en het gebruik van de link alsmede terzake van de content.
 9. Indien UnitedConsumers aangeeft dat de installatie en het gebruik van de link met de partner niet gewenst is, is UnitedConsumers gerechtigd om de link te blokkeren.
 10. De partner website, verplicht zich om op aanvraag van UnitedConsumers de link binnen twee (2) werkdagen van de partner website te verwijderen.

Artikel 4 - Commissie

 1. De partner kan aanspraak maken op een commissie, indien:
  • De dienst die een deelnemer op de UnitedConsumers site heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd deze door middel van de link via de partner website heeft plaatsgevonden.
  • UnitedConsumers de transacties nadrukkelijk heeft 'goedgekeurd'. Het goedkeuren van de transacties is ter beoordeling van UnitedConsumers en zal plaatsvinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door UnitedConsumers.
 2. Indien de deelnemer de dienst annuleert, kan de partner geen aanspraak maken op de betreffende commissie. De partner ontvangt in dat geval geen commissie.
 3. De commissie zoals bedoeld in Artikel 4.1 is voor als bedrijf aangesloten partner exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands Recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden verrekend.
 4. De registratie van de verkopen via de site http://www.unitedconsumers.com/partnernet.html is bindend voor UnitedConsumers en de partner.

Artikel 5 - Betaling

 1. Betaling van de commissie door UnitedConsumers aan de partner zal op aanvraag van de partner plaatsvinden op het rekeningnummer dat de partner heeft aangegeven op het aanmeldingsformulier. Commissiebedragen van minder dan € 25,00 (zegge: vijfentwintig euro) worden niet uitbetaald. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van UnitedConsumers, zijn voor rekening van de Partner.
 2. De commissiebedragen worden altijd uitbetaald in euro's.
 3. UnitedConsumers is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat UnitedConsumers uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van de partner.
 4. Indien de betaling op (bank)rekeningen van partners in het buitenland dienen te worden verricht, dient de minimale verdiende commissie € 100,00 (zegge: honderd euro) te bedragen. Eventuele bankkosten voor
 5. betalingen naar het buitenland zullen worden ingehouden op de betaling.

Artikel 6 - Beëindiging Marketing Systeem overeenkomst

 1. UnitedConsumers is te allen tijde gerechtigd om - zonder opgave van redenen - het Marketing Systeem te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
 2. Onverminderd haar overige rechten is UnitedConsumers onder meer gerechtigd om het Marketing Systeem met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
  • de partner tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Marketing Systeem voorwaarden handelt;
  • de website van de partner naar oordeel van UnitedConsumers in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
  • UnitedConsumers hiervan op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
  • de partner in het kader van het Marketing Systeem onrechtmatig handelt jegens UnitedConsumers.
 3. Het Marketing Systeem eindigt automatisch in geval:
  • de partner de link heeft verbroken
  • het partnerprogramma is stopgezet

Artikel 7 - Gevolgen beëindiging UnitedConsumers Marketing Systeem Overeenkomst

 1. Indien de Marketing Systeem Overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd:
  • worden de links verbroken;
  • is UnitedConsumers gerechtigd om toegang van de partner tot de website van UnitedConsumers te blokkeren;
  • kan de partner, onverminderd het bepaalde Artikel 7.2, geen aanspraak (meer) maken op de commissie;
  • zal de partner alle links en / of verstrekte materialen door UnitedConsumers van zijn/haar website onmiddellijk verwijderen;
  • is de partner niet langer gerechtigd om de naam UnitedConsumers te gebruiken.
 2. Uitsluitend in het geval dat de Marketing Systeem Overeenkomst is beëindigd in overeenstemming met Artikel 6.1, Artikel 6.3 en / of Artikel 9.3, zal de partner aanspraak kunnen maken op betaling van commissie van diensten die zijn verricht vóór de beëindigingsdatum, conform het bepaalde Artikel 4 en Artikel 5.
 3. Onverminderd het bepaalde in Artikel 7.2 en Artikel 8, zullen UnitedConsumers en de partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van de Marketing Systeem Overeenkomst en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. De partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site.
 2. Tenzij er sprake is van opzet en / of grove schuld van UnitedConsumers, is UnitedConsumers niet aansprakelijk voor schade en / of kosten van de partner in verband met deelname aan het Marketing Systeem, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de UnitedConsumers website, technische storingen, etc..
 3. De partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van fiscale wetgeving en vrijwaart UnitedConsumers terzake van alle aanspraken hierover.

Artikel 9 - Diversen

 1. De partner zal geen toezeggingen doen en / of verplichtingen aangaan voor of namens UnitedConsumers.
 2. De partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Marketing Systeem Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. UnitedConsumers is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. In geval de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de partner niet acceptabel zijn, is de partner gerechtigd de Marketing Systeem Overeenkomst te beëindigen. Indien de partner niet tot beëindiging van de Marketing Systeem Overeenkomst overgaat, wordt de partner geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De Algemene Voorwaarden en de Marketing Systeem Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.