Contact
Mijn UnitedConsumers

Algemene voorwaarden

(september 2020)

Artikel 1Algemeen
Artikel 2Aanmelding bij UnitedConsumers
Artikel 3Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 5Informatieverstrekking door deelnemer
Artikel 6Privacy
Artikel 7Kortingsregeling
Artikel 8Wijziging of beëindiging van de kortingsregeling
Artikel 9Aansprakelijkheid
Artikel 10Algemene voorwaarden leveranciers
Artikel 11Beëindiging deelnemerschap
Artikel 12Klachten
Artikel 13Toepasselijk recht

Artikel 1: Algemeen

 1. Onder "UnitedConsumers" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:
  1. UnitedConsumers C.V.;
  2. UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V.;
  3. UnitedConsumers Motorbrandstof B.V.;
  4. UnitedConsumers Energie B.V.;
  5. UnitedConsumers Telecom B.V.;
  6. UnitedConsumers Verzekeringen B.V.;
  7. UnitedConsumers Schadeverzekeringen B.V.
  en overige gelieerde rechtspersonen, alle gevestigd te Eindhoven.
 2. Onder "deelnemer" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die zich bij UnitedConsumers heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden kortingsprogramma's.
 3. Onder "leverancier" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die met UnitedConsumers een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de deelnemer de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.
 4. Alle informatie en aanbiedingen van UnitedConsumers welke zij op haar website of via andere uitingen (bijv. e-mail) kenbaar maakt, zijn vrijblijvend. UnitedConsumers streeft ernaar om alle informatie zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. UnitedConsumers maakt echter een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van ontwikkelingen en/of prijswijzigingen nadat de laatste wijzigingen op haar website of in andere uitingen zijn doorgevoerd.

Artikel 2: Aanmelding bij UnitedConsumers

 1. Iedere deelnemer kan zich maximaal één keer inschrijven bij UnitedConsumers.
 2. UnitedConsumers is bevoegd de aanmelding van een deelnemer te weigeren.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De overeenkomst tussen UnitedConsumers en de deelnemer komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich voor één of meerdere producten of diensten bij UnitedConsumers heeft aangemeld.
 2. Op de overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, alsmede de door de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma gehanteerde voorwaarden beheer en uitkering kortingsgelden en de bijzondere voorwaarden met betrekking tot het product of de dienst van UnitedConsumers waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld. De actuele versie van al onze geldende voorwaarden treft u aan op de website www.unitedconsumers.com.
 3. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld bij UnitedConsumers via het daarvoor op de website opgenomen aanmeldingsformulier, wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de toepasselijke algemene voorwaarden die op deze websites zijn opgenomen.

  De deelnemer heeft gedurende veertien (14) dagen na aanmelding voor een specifiek product het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit kan per email of brief gericht aan UnitedConsumers.
 4. UnitedConsumers is bevoegd de rechten van een deelnemer uit de overeenkomst met UnitedConsumers op te schorten indien de deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst met UnitedConsumers niet nakomt.

Artikel 4: Wijziging algemene voorwaarden

 1. UnitedConsumers heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden alsmede de door de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma gehanteerde voorwaarden beheer en uitkering kortingsgelden en de bijzondere voorwaarden met betrekking tot het product of de dienst van UnitedConsumers te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op haar website van kracht. UnitedConsumers adviseert daarom deze voorwaarden op de website regelmatig te bekijken.
 2. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan heeft hij het recht de overeenkomst(en) te beëindigen, met inachtname van de termijnen die voor de verschillende producten gelden.
 3. Indien de deelnemer de overeenkomst(en) niet binnen een maand na wijziging van de algemene voorwaarden beëindigt, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Aldus maken de gewijzigde voorwaarden vanaf de ingangsdatum deel uit van de overeenkomst tussen UnitedConsumers en de deelnemer.

Artikel 5: Informatieverstrekking door deelnemer

 1. De deelnemer is verplicht alle gegevens op het aanmeldingsformulier op de website van UnitedConsumers of op de registratieportal van een door UnitedConsumers geaccepteerde partner volledig en correct in te vullen.
 2. Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de deelnemer dit aan UnitedConsumers door te geven. UnitedConsumers is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet ontvangen hebben van informatie door de deelnemer vanwege onjuiste (adres) gegevens bij UnitedConsumers.

Artikel 6: Privacy

 1. UnitedConsumers neemt de gegevens van deelnemers op in een database met inachtneming van de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens zullen nooit zonder expliciete toestemming van de deelnemer voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.
 2. De gegevens van de deelnemer zullen worden gebruikt om de overeenkomst tussen de deelnemer en UnitedConsumers uit te voeren. Bijvoorbeeld voor het beheer en de uitkering van opgebouwde bespaartegoeden door de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma, voor de noodzakelijke communicatie ten behoeve van de kortingsadministratie en andere informatievoorziening ten aanzien van diensten van UnitedConsumers. Tevens worden gegevens uitgewisseld met de door UnitedConsumers voor de deelnemer gecontracteerde leveranciers en partners welke een deel van onze dienstverlening uitvoeren.
 3. Wanneer een deelnemer zich aanmeldt bij UnitedConsumers, wordt deze automatisch ingeschreven voor de UnitedConsumers nieuwsbrief. Gegevens die UnitedConsumers van de deelnemer ontvangt, worden gebruikt om de nieuwsbrief persoonlijk en relevant te maken. Hieronder vallen gegevens die ingevuld worden bij aanmelding voor een van de producten van UnitedConsumers, bij een berekening op de website of een offerteaanvraag. Wanneer de deelnemer zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens van de deelnemer binnen 3 maanden na afmelding uit onze systemen verwijderd. Persoonsgegevens die UnitedConsumers nodig heeft om de deelnemer van dienst te zijn wanneer deze een product of dienst afneemt, zullen dan niet worden verwijderd.

Artikel 7: Kortingsregeling

 1. Na aanmelding bij UnitedConsumers heeft de deelnemer recht op korting indien hij gebruik maakt van producten of diensten van bij UnitedConsumers aangesloten leveranciers.
 2. De korting die de deelnemer ontvangt wordt door de leverancier betaald aan UnitedConsumers en door UnitedConsumers omgezet in elektronisch geld. De Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma bewaart en beheert het bespaartegoed waarvoor elektronisch geld is uitgegeven aan de deelnemer en doet dit ten behoeve van de deelnemer. Het elektronisch geld kan vervolgens worden besteed in de Kadoshop van onze partner Paradigit. Daarnaast kan de deelnemer de door hem opgebouwde bespaartegoeden verzilveren en op zijn bankrekening laten storten tegen inwisseling van het elektronisch geld, conform de Voorwaarden Beheer en Uitkering Kortingsgelden van de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma.
 3. De deelnemer heeft geen recht op rente over zijn bespaartegoed waarvoor elektronisch geld aan hem is uitgegeven en doet afstand van zijn rechten op andere kortingsregelingen van aangesloten leveranciers, zoals zegels of spaarpunten, op het moment dat hij gebruik maakt van de kortingsregeling van UnitedConsumers.
 4. In geval van beëindiging van het kortingsprogramma door UnitedConsumers zal de deelnemer hierover tijdig worden geïnformeerd.
 5. UnitedConsumers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eventueel opgebouwde bespaartegoeden van deelnemer te verrekenen met openstaande vorderingen inzake producten die deelnemer afneemt via UnitedConsumers. Het saldo van het elektronisch geld dat de deelnemer kan besteden of verzilveren wordt dienovereenkomstig aangepast.

Artikel 8: Wijziging of beëindiging van de kortingsregeling

 1. UnitedConsumers heeft te allen tijde het recht de kortingsregeling(en) te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten of diensten die geleverd worden aan de deelnemer door de bij haar aangesloten leveranciers, waaronder ook begrepen de levering van producten uit de Kadoshop.
 2. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in door haar aan de deelnemer verstrekte informatie (via de website of anderszins) of informatie welke van derden afkomstig is (bijv. leveringsvoorwaarden van leveranciers) en over de inhoud waarvan zij geen zeggenschap heeft.
 3. De deelnemer vrijwaart UnitedConsumers, en alle aan haar gelieerde (rechts-) personen alsmede partijen waarmede UnitedConsumers samenwerkt in het kader van haar kortingsprogramma's, volledig voor alle mogelijke aanspraken van de deelnemer of derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de voorwaarden en/of verband houden met enige beweerdelijk gebruik of misbruik van de website, de kortingsprogramma's of deelnemerspas door deelnemer of derden, al dan niet handelend met toestemming van de deelnemer.

Artikel 10: Algemene voorwaarden leveranciers

 1. UnitedConsumers informeert de deelnemer over de algemene- en/of leveringsvoorwaarden die de bij haar aangesloten leveranciers hanteren, waaronder begrepen de voorwaarden van Paradigit als uitvoerder van de Kadoshop, voor zover zij hiervan op de hoogte is. Deze maken geen deel uit van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zoals die zijn overeengekomen tussen UnitedConsumers en de deelnemer.
 2. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door de leveranciers gehanteerde algemene voorwaarden en/of de door hen geleverde producten of diensten.

Artikel 11: Beëindiging deelnemerschap

 1. Indien er sprake is van misbruik van het deelnemerschap van UnitedConsumers, heeft UnitedConsumers het recht het deelnemerschap met directe ingang te beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn aan deelnemer.
 2. De deelnemer kan de overeenkomst(en) met UnitedConsumers schriftelijk, waaronder per e-mail, beëindigen, met inachtname van de termijnen die voor de verschillende producten gelden.

Artikel 12: Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het kortingen- en productprogramma kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u per email of telefonisch kenbaar maken aan onze Klantenservice, zoals vermeld op onze website. Voor klachten inzake de levering van producten uit de Kadoshop kunt u zich wenden tot Paradigit via 040-222222 of info@paradigit.nl.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op de tussen de deelnemer en UnitedConsumers gesloten overeenkomst(en), inclusief deze algemene voorwaarden en de toepasselijke kortingsvoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.