Actievoorwaarden UnitedConsumers Kado actie

Actievoorwaarden Gratis Kado artikelen in combinatie met de VGZ Zorgverzekering met UnitedConsumers korting Onderstaande Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Kado artikelen actie van UnitedConsumers Holding BV. Door deelname aan de actie verklaart u zich akkoord met de Actievoorwaarden.

Definities:

UnitedConsumers: UnitedConsumers Holding BV en/of aan haar gelieërde rechtspersonen.
Deelnemer: een verzekerde bij de door UnitedConsumers collectief gesloten VGZ Zorgverzekering of voor nieuwe verzekerden die per 1 januari 2010 door VGZ worden geaccepteerd voor het jaar 2010 voor deze collectieve zorgverzekering.

Deelname aan de actie
 1. De actie geldt voor reeds bestaande deelnemers aan de bij UnitedConsumers collectief gesloten VGZ Zorgverzekering en voor nieuwe deelnemers die per 1 januari 2010 door VGZ worden geaccepteerd voor het jaar 2010 voor de collectieve zorgverzekering via UnitedConsumers als intermediair, mits is voldaan aan alle verzekerings- en betalingsvoorwaarden.

  Deelnemers kunnen hun in 2010 op te bouwen kortingstegoed op de Zorgverzekering gebruiken voor de aanschaf van Kado artikelen, waarbij gekozen kan worden uit:
  1. Apple ® iPod Nano ® 8 GB Zilver
  2. Philips Wake-Up Light met docking station voor iPod / HF3490
  3. Philips Sapcentrifuge HR1865

  Per volwassen deelnemer (18 jaar of ouder) aan de Zorgverzekering (basisverzekering) wordt in 2010 een korting opgebouwd van € 116,76, wanneer de premie gedurende het gehele jaar wordt betaald. Deze korting kan worden omgeruild voor één van bovengenoemde Kado artikelen.

  Korting van maximaal twee volwassen deelnemers om te zetten Maximaal twee volwassen deelnemers op één polis kunnen hun in 2010 op te bouwen kortingstegoed omruilen voor maximaal twee Kado artikelen. Bij drie of meer volwassen deelnemers kan dus slechts de korting van de eerste en tweede deelnemer worden omgeruild tegen Kado artikelen. Voor de derde en/of meerdere volwassen deelnemers blijft de korting op de zorgverzekering in stand. In 2011 krijgen alle deelnemers weer de dan geldende korting.
 2. De aanvraag dient plaats te vinden via www.unitedconsumers.com. Deelname aan deze actie staat open voor iedere volwassen deelnemer. UnitedConsumers behoudt zich echter het recht voor om een afzonderlijke deelname naar eigen goeddunken te weigeren.

  Door deelname aan deze actie geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan UnitedConsumers om namens hem/haar de zorgverzekering op te zeggen/af te melden bij de oude zorgverzekeraar.
 3. Deze actie geldt niet in de navolgende gevallen;
  1. wanneer de aanmelding van de aanvrager voor de VGZ zorgverzekering om welke reden dan ook niet doorgaat.
  2. wanneer de afmelding door UnitedConsumers bij de oude zorgverzekeraar door omstandigheden buiten haar schuld niet (tijdig) heeft plaats kunnen vinden.
  3. Indien niet voldaan is aan alle verzekerings- en betalingsvoorwaarden.
 4. Indien gedurende het premiejaar 2010, door welke oorzaak dan ook (bijv. splitsing van de polis, door hoger eigen risico een lagere premie waarover de korting wordt verstrekt of tussentijdse beëindiging), maandpremies geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven, heeft UnitedConsumers het recht om het gehele bedrag van € 116,76 of het nog openstaande deel daarvan alsnog te incasseren van de bankrekening van deelnemer. Lukt deze incasso niet, dan heeft UnitedConsumers het recht om de Kado artikelen direct terug te vorderen.
 5. In geval van enige vorm van misbruik behoudt UnitedConsumers zich het recht voor om geen Kado artikelen uit te reiken. Indien blijkt dat deelnemer op onjuiste gronden één of meerdere Kado artikelen heeft ontvangen, behoudt UnitedConsumers zich het recht voor om de kosten van het apparaat terug te vorderen via automatisch incasso of anderszins, inclusief alle bijkomende invorderingskosten en eventuele rente.
 6. Deelnemers die zich schuldig hebben gemaakt of maken aan gehele of gedeeltelijke wanbetaling bij UnitedConsumers of Zorgverzekeraar VGZ, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze actie.
 7. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of e-mail gegevens opgeven, ontvangen geen Kado artikelen.
 8. De actie is geldig zolang de voorraad strekt. Op = op! In alle gevallen zal de aanmelding voor de actie uiterlijk met ingang van 1 januari 2010 sluiten.
 9. UnitedConsumers kan te allen tijde deze Actievoorwaarden wijzigen. In dat geval zal een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden op de site worden geplaatst, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.
 10. UnitedConsumers is bij opgave door deelnemer via haar website niet verantwoordelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.
 11. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan UnitedConsumers.
  Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot deze aanbieding en de belangrijkste kenmerken van de Kado artikelen die worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. UnitedConsumers garandeert echter niet dat dit product volledig met de gegeven informatie of afbeelding in overeenstemming is. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 12. UnitedConsumers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van uw aanvraag voor de VGZ zorgverzekering en bij de uitvoering van de bestelling van de Kado artikelen.
 13. Over de actie en de Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

  Levering en leveringstijd
 15. De Kado artikelen worden rond begin maart 2010 verstuurd, wanneer er door VGZ eind december 2009 de premie van januari 2010 en eind januari 2010 de premie van februari is geïncasseerd. In die gevallen dat door late aanmelding of technische redenen eind januari pas voor het eerst de premie kan worden ge´ncasseerd, worden de Kado artikelen begin april 2010 verstuurd. De levering van de Kado artikelen wordt per e-mail bevestigd. Het is dus belangrijk dat u uw e-mailadres correct op de website ingeeft.
 16. De aflevering van de Kado artikelen is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij weigering van de Kado artikelen op het opgegeven adres worden deze retour genomen. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor eventuele afgifte aan andere personen dan geadresseerde. Er geldt voor bij aflevering geweigerde Kado artikelen geen vervangingswaarde. Indien de Kado artikelen om welke reden dan ook niet worden uitgeleverd, blijven deze eigendom van UnitedConsumers.
 17. De Kado artikelen worden verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres. De Kado artikelen worden alleen in Nederland afgeleverd. Als de deelnemer niet thuis is, zullen de Kado artikelen nog tweemaal worden aangeboden. Ook heeft de deelnemer de mogelijkheid om een gewenst aflevermoment overeen te komen met de transporteur. Mocht de aflevering na de derde poging niet zijn gelukt, wordt de bestelling retour gestuurd. Voor het opnieuw versturen van uw bestelling brengt UnitedConsumers €15,- per pakket in rekening die vooraf betaald dient te worden.
 18. De door UnitedConsumers opgegeven levertijden zijn indicatief. Zij aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor latere levering ten gevolge van vertraagde levering door de producent vanwege het succes van deze actie. UnitedConsumers kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken.

  Service en Garantie
 19. Op het product gelden de standaard service en garantievoorwaarden van de producenten. Voor service- en garantieafhandeling dient u contact op te nemen met:
  Voor de Apple ® iPod Nano ® 8 GB Zilver:
  Apple ® klantenservice: 0900-7777703 (10 ct/min.)
  Voor de Philips Wake-Up Light met docking station voor iPod / HF3490 en Philips Sapcentrifuge HR1865:
  Philips klantenservice: 0900-8407 (10 ct/min.)
 20. UnitedConsumers verleent dus geen garantie op de Kado artikelen en staat niet in voor eventuele gebreken van de Kado artikelen. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik van de Kado artikelen. UnitedConsumers, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

  Retourzending
 21. Retourzending is slechts mogelijk nadat u een klacht inzake de Kado artikelen via e-mail of telefonisch heeft aangemeld bij UnitedConsumers. Bij acceptatie van de klacht wordt u een retourformulier toegezonden, dat u bij het te retourneren apparaat moet voegen. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn en geschied voor rekening en risico van afzender. Niet vooraf aangemelde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Het product in de originele verpakking dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend.
 22. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning van de door deelnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van het retour gezonden apparaat blijft berusten bij deelnemer totdat het door UnitedConsumers is vervangen of gecrediteerd.

  Informatie door derden
 23. Informatie omtrent deze actie wordt ook door derden en/of samenwerkingspartners van UnitedConsumers verstrekt. UnitedConsumers aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventueel onjuist door hen verstrekte informatie.

  Privacy statement
 24. U heeft ons persoonsgegevens toevertrouwd, zoals uw naam, adres en geboortedatum. UnitedConsumers zal met deze gegevens zorgvuldig omgaan. Uw gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekering. UnitedConsumers gebruikt uw gegevens ook voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en statistische analyses. Voor de levering van de Kado artikelen zal UnitedConsumers uw adresgegevens verstrekken aan derden t.b.v. de levering, die deze gegevens alleen voor dit doel gebruiken. UnitedConsumers gebruikt uw persoonsgegevens ook om u te informeren over producten en diensten die voor u van betekenis kunnen zijn.
 25. Op verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van zorgverzekering is de Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Voor zorgverzekeraars is ook het "Addendum Zorgverzekeraars" van toepassing, dit Addendum hoort bij de Gedragscode. De verzekeraar houdt zich aan de regels van de Gedragscode en het Addendum. Materiële controle en fraudeonderzoek worden verricht op de manier zoals in de Gedragscode en het Addendum is vastgelegd.
 26. Bij de uitvoering van uw verzekering zijn behalve UnitedConsumers ook anderen betrokken, zoals de zorgaanbieder VGZ, die ook de premies incasseert. Het is voor de goede uitvoering van uw verzekering nodig dat UnitedConsumers uw persoonsgegevens aan VGZ verstrekt en zij aan ons. U wordt geacht hiervoor uw toestemming te hebben gegeven.
 27. UnitedConsumers behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen.

  Oogmerk van deze actie
 28. Met deze actie wil UnitedConsumers Holding BV niet alleen nieuwe deelnemers genereren bij UnitedConsumers Verzekeringen BV voor haar collectieve zorgverzekering, maar ook het gebruik door deelnemers van andere producten en diensten van UnitedConsumers stimuleren.

  UnitedConsumers zal u als deelnemer dan ook actief benaderen via haar website, e-mail en andere marketingtools met informatie over haar producten en kortingen, om u alle voordelen van deelname aan UnitedConsumers te presenteren.

  Tevens is het uitdrukkelijke doel van deze actie via cross selling u de producten aan te bieden van UnitedConsumers Energie BV (Gas en Elektriciteit) en UnitedConsumers Telecom BV (Mobiele telefonie) en UnitedConsumers Motorbrandstof BV (Goedkoper tanken).

  Voor deze acties geeft deelnemer dan ook uitdrukkelijk zijn/haar toestemming.

Terug naar boven