Actievoorwaarden UnitedConsumers Kado-Actie

Actievoorwaarden UnitedConsumers Kado-Actie 2017

Versie 2-12-2016

Onderstaande Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Kado-Actie van UnitedConsumers Holding BV. Door deelname aan de actie verklaart u zich akkoord met de Actievoorwaarden.

Definities:

UnitedConsumers:UnitedConsumers Holding BV en/of aan haar gelieerde rechtspersonen.
Deelnemer: een verzekeringnemer bij de door UnitedConsumers collectief gesloten VGZ Zorgverzekering of een nieuwe verzekeringnemer die per 1 januari 2017 door VGZ wordt geaccepteerd voor het jaar 2017 voor deze collectieve zorgverzekering.

Deelname aan de actie

De actie geldt voor reeds bestaande deelnemers aan de bij UnitedConsumers collectief gesloten VGZ zorgverzekering en voor nieuwe deelnemers die per 1 januari 2017 door VGZ worden geaccepteerd voor het jaar 2017 voor de collectieve zorgverzekering via UnitedConsumers als intermediair, mits is voldaan aan alle verzekerings- en betalingsvoorwaarden. Aan deze actie zijn geen kosten of rente verbonden.

Deelnemers kunnen hun in 2017 op te bouwen korting op de zorgverzekering (Ruime Keuze of Eigen Keuze) gebruiken voor de aanschaf van verschillende Kado's (maximaal 1 Kado per polis, uitgezonderd de TomTom Touch Activity Tracker), zijnde:

  1. TomTom Touch Activity Tracker - zwart (1 jaar korting van 1 volwassene)
  2. Philips Airfryer XL HD9240 (8 maanden korting van 2 volwassenen)
  3. TomTom Spark 3 Cardio + Music + Bluetooth headphones - zwart (1 jaar korting van 2 volwassenen)
  4. ASUS Zenfone GO TV ZB551KL + sportsband (1 jaar korting van 2 volwassenen)
  5. Lenovo Ideapad Miix 310 2GB met Microsof Office 365 personal (1 jaar korting van 2 volwassenen)

A. TomTom Touch Activity Tracker, 1 jaar korting 1 volwassen verzekerde

De korting die 1 volwassen verzekerde op één polis opbouwt op de basisverzekering ( Ruime Keuze of Eigen Keuze), wordt tot een bedrag van € 135,60 aangewend voor de aanschaf van de TomTom Touch Activity Tracker. Dit bedrag aan korting zal in 12 maanden gespaard worden. Na deze 12 maanden ontvangt de deelnemer de korting in zijn UnitedConsumers Kortingstegoed.

B. Philips Airfryer XL, 8 maanden korting 2 volwassen verzekerden

De korting die 2 volwassen verzekerden op één polis opbouwen op de basisverzekering (Ruime Keuze of Eigen Keuze), wordt tot een bedrag van € 180,80 aangewend voor de aanschaf van de Philips Airfryer XL. Dit bedrag aan korting zal in 8 maanden gespaard worden. Na deze 8 maanden ontvangt de deelnemer de korting in zijn UnitedConsumers Kortingstegoed.

C. TomTom Spark 3, 1 jaar korting 2 volwassen verzekerden

De korting die 2 volwassen verzekerden op één polis opbouwen op de basisverzekering (Ruime Keuze of Eigen Keuze), wordt tot een bedrag van € 271,20 aangewend voor de aanschaf van de TomTom Spark 3. Dit bedrag aan korting zal in 12 maanden gespaard worden. Na deze 12 maanden ontvangt de deelnemer de korting in zijn UnitedConsumers Kortingstegoed.

D. ASUS Zenfone GO TV, 1 jaar korting 2 volwassen verzekerden

De korting die 2 volwassen verzekerden op één polis opbouwen op de basisverzekering (Ruime Keuze of Eigen Keuze), wordt tot een bedrag van € 271,20 aangewend voor de aanschaf van de ASUS Zenfone GO TV. Dit bedrag aan korting zal in 12 maanden gespaard worden. Na deze 12 maanden ontvangt de deelnemer de korting in zijn UnitedConsumers Kortingstegoed.

E. Lenovo Ideapad Miix 310, 1 jaar korting 2 volwassen verzekerden

De korting die 2 volwassen verzekerden op één polis opbouwen op de basisverzekering (Ruime Keuze of Eigen Keuze), wordt tot een bedrag van € 271,20 aangewend voor de aanschaf van de Lenovo Ideapad Miix 310. Dit bedrag aan korting zal in 12 maanden gespaard worden. Na deze 12 maanden ontvangt de deelnemer de korting in zijn UnitedConsumers Kortingstegoed.

Voor de hierboven beschreven situaties A t/m E geldt het volgende:

Indien gedurende het premiejaar 2017 door welke oorzaak dan ook (bijv. splitsing van de polis, tussentijdse beëindiging, niet betalen van de premie) onvoldoende korting op de zorgverzekering wordt opgebouwd om het Kado mee te verrekenen, heeft UnitedConsumers het recht om het gehele bedrag van de aanschaf of het nog openstaande deel daarvan te verrekenen met de korting die de deelnemer heeft opgebouwd met andere producten bij UnitedConsumers. Mocht het bedrag niet volledig met dit kortingstegoed te verrekenen zijn, dan geeft de deelnemer hierbij toestemming aan UnitedConsumers om het bedrag te incasseren van zijn bankrekening. Lukt deze incasso niet, dan heeft UnitedConsumers het recht om het Kado direct terug te vorderen. Het staat alle deelnemers vrij op ieder ogenblik zijn deelname aan de Kado-Actie te beëindigen door betaling van het op dat moment resterende te verrekenen bedrag van de aanschaf van het Kado. Vanaf dat moment ontvangt de deelnemer weer maandelijks korting in zijn UnitedConsumers Kortingstegoed. In het geval er meer volwassenen op 1 polis staan dan noodzakelijk voor de aanschaf van het Kado, zal ook de korting van deze personen worden aangewend voor de aanschaf van het Kado tot aan het vastgestelde bedrag.

Algemene bepalingen

De aanvraag dient plaats te vinden via www.unitedconsumers.com. Deelname aan deze actie staat open voor iedere volwassen deelnemer. UnitedConsumers behoudt zich echter het recht voor om een afzonderlijke deelname naar eigen goeddunken te weigeren.

Door deelname aan deze actie geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan UnitedConsumers om namens hem/haar de zorgverzekering op te zeggen/af te melden bij de oude zorgverzekeraar.

In geval van enige vorm van misbruik of gebruik op oneigenlijke gronden van deze Kado-Actie, behoudt UnitedConsumers zich het recht voor om geen Kado uit te reiken. Indien blijkt dat deelnemer op onjuiste gronden één of meerdere Kado's heeft ontvangen, behoudt UnitedConsumers zich het recht voor om de kosten van het Kado terug te vorderen via automatisch incasso of anderszins, inclusief alle bijkomende invorderingskosten en eventuele rente.

Deelnemers die zich schuldig hebben gemaakt of maken aan gehele of gedeeltelijke wanbetaling bij UnitedConsumers of Zorgverzekeraar VGZ, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze actie.

Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of e-mail gegevens opgeven, ontvangen geen Kado.

De actie is geldig zolang de voorraad strekt. Op = op! In alle gevallen zal de aanmelding voor de actie uiterlijk met ingang van 1 januari 2017 sluiten.

UnitedConsumers kan te allen tijde deze Actievoorwaarden wijzigen. In dat geval zal een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden op de site worden geplaatst, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.

UnitedConsumers is bij opgave door deelnemer via haar website niet verantwoordelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan UnitedConsumers.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot deze aanbieding en de belangrijkste kenmerken van het Kado die worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. UnitedConsumers garandeert echter niet dat dit product volledig met de gegeven informatie of afbeelding in overeenstemming is. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

UnitedConsumers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van uw aanvraag voor de VGZ zorgverzekering en bij de uitvoering van de bestelling en levering van een Kado.

Over de actie en de Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitingen

Deze actie geldt niet in de navolgende gevallen;

  • Wanneer de aanmelding van de aanvrager voor de VGZ zorgverzekering om welke reden dan ook niet doorgaat.
  • Wanneer de afmelding door UnitedConsumers bij de oude zorgverzekeraar door omstandigheden buiten haar schuld niet (tijdig) heeft plaats kunnen vinden.
  • Indien niet voldaan is aan alle verzekerings- en betalingsvoorwaarden. UnitedConsumers stelt als nadrukkelijke voorwaarde dat de premie maandelijks via automatische incasso moet worden voldaan. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, staat UnitedConsumers in haar recht om de deelname aan de UnitedConsumers Kado-Actie te weigeren.
  • Indien deelnemer nog een bedrag aan UnitedConsumers verschuldigd is. Een dergelijke achterstand bij UnitedConsumers kan bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door restschuld op een vorige Kado-Actie. Het kan ook zijn dat de deelnemer een achterstand heeft bij een partner van UnitedConsumers, als de deelnemer hier via UnitedConsumers een product heeft afgesloten.

Levering en leveringstijd

De verwachte leverdatum van alle Kado's is medio maart 2017

Uw Kado wordt op de verwachte datum geleverd wanneer er door VGZ de premies voor de maanden januari, februari en maart 2017 uiterlijk eind februari 2017 zijn geïncasseerd. In die gevallen dat door late aanmelding of technische redenen de drie premies eind februari niet zijn geïncasseerd, wordt het Kado op een later tijdstip verstuurd. Indien de betreffende premies niet voor 1 april zijn voldaan, houdt UnitedConsumers zich het recht voor de Kadobestelling te annuleren. U ontvangt in dat geval maandelijks de korting in uw kortingstegoed. De levering van het Kado wordt per e-mail bevestigd. Het is dus belangrijk dat u uw e-mailadres correct op de website ingeeft. De aflevering van het Kado is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij weigering van het Kado op het opgegeven adres wordt deze retour genomen. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor eventuele afgifte aan andere personen dan geadresseerde. Er geldt voor een bij aflevering geweigerd Kado geen vervangingswaarde. Indien het Kado om welke reden dan ook niet wordt uitgeleverd, blijft dit eigendom van UnitedConsumers.

Het Kado wordt verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres. Het Kado wordt alleen in Nederland afgeleverd.

Mocht het de transporteur niet gelukt zijn het Kado volgens haar procedures af te leveren, wordt het Kado aan UnitedConsumers retour gestuurd. Voor het opnieuw versturen van uw Kado brengt UnitedConsumers € 15,- per pakket in rekening. Dit dient vooraf betaald te worden.

Indien het Kado na verzending door UnitedConsumers niet is ontvangen door de geadresseerde, kan dit binnen 45 dagen worden aangegeven bij UnitedConsumers. UnitedConsumers zal in samenwerking met de transporteur een onderzoek instellen. Medewerking van de geadresseerde is een voorwaarde voor dit onderzoek. Indien uit onderzoek blijkt dat het Kado verloren is gegaan bij verzending of transport, zal UnitedConsumers zorgdragen voor een vervangend product.

Indien de vermissing/niet-ontvangst van de bestelling niet binnen 45 dagen na verzending door de geadresseerde is gemeld, vervalt het recht op reclameren. UnitedConsumers zal in dat geval niet zorgen voor vervanging of vergoeding.

De door UnitedConsumers opgegeven levertijden zijn indicatief. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor latere levering ten gevolge van vertraagde levering door de producent vanwege het succes van deze actie. UnitedConsumers kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op haar website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken.

Service en garantie

Op het Kado gelden de standaard service- en garantievoorwaarden van de producenten. Voor service- en garantieafhandeling dient u contact op te nemen met:

ASUS: ASUS support website: support.ASUS.com
TomTom : TomTom support website: nl.support.tomtom.com
Philips Philips support website: philips.nl/c-m/consumenten-ondersteuning
Lenovo Lenovo support website: support.lenovo.com/nl

Indien het Kado in ondeugdelijk staat door UnitedConsumers wordt geleverd, kan dit door de geadresseerde binnen 14 dagen worden aangegeven. UnitedConsumers zal, indien het defect geen gevolg is van gebruik, kosteloos zorgdragen voor een vervangend product.

UnitedConsumers verleent geen garantie op het Kado en staat niet in voor eventuele gebreken van het Kado. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik van het Kado. UnitedConsumers, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Retourzending

Retourzending is slechts mogelijk nadat u een klacht betreffende het Kado via e-mail of telefonisch heeft aangemeld bij UnitedConsumers. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn en geschied voor rekening en risico van afzender. Niet vooraf aangemelde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Het product in de originele verpakking dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend.

In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning van de door deelnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van het retour gezonden apparaat blijft berusten bij deelnemer totdat het door UnitedConsumers is vervangen of gecrediteerd.

Informatie door derden

Informatie over deze actie wordt ook door derden en/of samenwerkingspartners van UnitedConsumers verstrekt. UnitedConsumers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel onjuist door hen verstrekte informatie.

Privacy statement

U hebt ons persoonsgegevens toevertrouwd, zoals uw naam, adres en geboortedatum. UnitedConsumers zal met deze gegevens zorgvuldig omgaan. Uw gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekering. UnitedConsumers gebruikt uw gegevens ook voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en statistische analyses. Voor de levering van het Kado zal UnitedConsumers uw adresgegevens verstrekken aan derden t.b.v. de levering, die deze gegevens alleen voor dit doel gebruiken. UnitedConsumers gebruikt uw persoonsgegevens ook om u te informeren over producten en diensten die voor u van betekenis kunnen zijn.

Op verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de zorgverzekering is de Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Voor zorgverzekeraars is ook het "Addendum Zorgverzekeraars" van toepassing, dit Addendum hoort bij de Gedragscode. De verzekeraar houdt zich aan de regels van de Gedragscode en het Addendum. Materiële controle en fraudeonderzoek worden verricht op de manier zoals in de Gedragscode en het Addendum is vastgelegd.

Bij de uitvoering van uw verzekering zijn behalve UnitedConsumers ook anderen betrokken, zoals de zorgaanbieder VGZ, die ook de premies incasseert. Het is voor de goede uitvoering van uw verzekering nodig dat UnitedConsumers uw persoonsgegevens aan VGZ verstrekt en zij aan ons. U wordt geacht hiervoor uw toestemming te hebben gegeven. UnitedConsumers behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen.

Oogmerk van deze actie

Met deze actie wil UnitedConsumers Holding BV niet alleen deelnemers genereren bij UnitedConsumers Verzekeringen BV voor haar collectieve zorgverzekering, maar ook het gebruik door deelnemers van andere producten en diensten van UnitedConsumers stimuleren.

UnitedConsumers zal u als deelnemer dan ook actief benaderen via haar website, e-mail en andere marketing middelen met informatie over haar producten en kortingen, om u alle voordelen van deelname aan UnitedConsumers te presenteren.

Voor deze acties geeft deelnemer uitdrukkelijk zijn/haar toestemming.