Voorwaarden kortingsgelden

van de Stichting Beheer Derdengelden UnitedConsumers Kortingsprogramma's, hierna: de "Stichting",

(januari 2019)

Artikel 1Algemeen
Artikel 2Kortingsregeling
Artikel 3Voorwaarden besteding of uitbetaling kortingstegoed
Artikel 4Verval recht op besteding of uitkering kortingstegoed
Artikel 5Beheer derdengelden

Artikel 1: Algemeen

 1. Onder "UnitedConsumers"" wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan:
  1. UnitedConsumers C.V.;
  2. UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V.;
  3. UnitedConsumers Motorbrandstof B.V.;
  4. UnitedConsumers Energie B.V.;
  5. UnitedConsumers Verzekeringen B.V.;
  6. UnitedConsumers Telecom B.V.;
  7. UnitedConsumers Schadeverzekeringen BV.
  en iedere door UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. nog bij de Stichting aan te melden dochtervennootschap.
 2. Onder "deelnemer" wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die zich bij UnitedConsumers heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden kortingsprogramma's.
 3. Onder "leverancier" wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan de onderneming die met UnitedConsumers een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de deelnemer de producten of diensten die de betreffende leverancier aanbiedt met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.
 4. Deze voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing wanneer de deelnemer zich heeft aangemeld om gebruik te maken van één of meerdere kortingsregelingen van UnitedConsumers.

Artikel 2: Kortingsregeling

 1. Indien de deelnemer zich bij UnitedConsumers heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden kortingsprogramma's, heeft de deelnemer recht op korting op de door hem bij één of meerdere leveranciers afgenomen producten en/of diensten. De inhoud van de kortingsregeling verschilt naar gelang het product dat de deelnemer afneemt of de dienst waarvan hij gebruik maakt en is in de bijzondere voorwaarden met betrekking tot het desbetreffende product of dienst opgenomen.
 2. Indien de kortingsregeling bestaat uit de opbouw van een kortingstegoed door de deelnemer, dan stort de leverancier de korting waar de deelnemer recht op heeft in de vorm van door UnitedConsumers uitgegeven elektronisch geld op de derdengeldenrekening van de Stichting.
 3. De deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de storting van het door hem op te bouwen kortingstegoed in elektronisch geld door de leverancier op de derdengeldenrekening van de Stichting.

Artikel 3: Voorwaarden besteding of uitbetaling kortingstegoed

 1. De deelnemer kan zijn kortingstegoed in elektronisch geld op twee manieren gebruiken. Het tegoed kan besteed worden in de Kadoshop van onze partner Paradigit of het tegoed kan uitgekeerd worden op de bankrekening van de deelnemer.
 2. Wanneer de deelnemer in de Kadoshop (bereikbaar via Mijn UnitedConsumers) een product besteld, kan er direct betaald worden met het elektronisch geld uit het kortingstegoed. Het is mogelijk een product te bestellen dat duurder is het opgebouwde kortingstegoed, wanneer er via ideal wordt bijbetaald.
 3. Voor de uitkering van het opgebouwde kortingstegoed dient de Stichting in het bezit te zijn van de juiste gegevens van de begunstigde deelnemer. De deelnemer is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de correctheid van het door hem opgegeven bankrekeningnummer. UnitedConsumers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uitkering van een kortingstegoed aan een foutief opgegeven bankrekeningnummer.
 4. Indien er sprake is van opbouw van een kortingstegoed, dan heeft de deelnemer recht op besteding van het kortingstegoed in de Kadoshop of uitbetaling van het door hem conform artikel 2 lid 1 opgebouwde kortingstegoed op zijn bankrekening, indien en zodra aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, mits de Stichting de kortingstegoeden heeft ontvangen van de aangesloten leveranciers. De deelnemer heeft geen recht op enige rente over zijn kortingstegoeden.
 5. Indien aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, kan het kortingstegoed besteed worden in de Kadoshop of keert de Stichting de opgebouwde kortingstegoeden aan de rechthebbende deelnemer uit na een elektronisch verzoek via het beveiligde persoonlijk deelnemersoverzicht op de UnitedConsumers website of een schriftelijk verzoek hiertoe van de betreffende deelnemer.

Artikel 4: Verval recht op besteding of uitbetaling kortingstegoed

 1. Indien de deelnemer binnen 24 maanden na beëindiging van zijn deelnemerschap van UnitedConsumers dan wel binnen 24 maanden na de laatste afname van een product of beëindiging van de laatste dienst of overeenkomst van een aangesloten leverancier het kortingstegoed niet heeft besteed in de Kadoshop of geen verzoek aan de Stichting heeft gedaan tot uitbetaling van het door hem opgebouwde kortingstegoed dan wel om welke reden ook niet aan de voorwaarden voor uitkering voldoet, vervalt ieder recht op uitkering van het opgebouwde kortingstegoed, en valt dat toe aan UnitedConsumers.
 2. Indien het door de deelnemer opgebouwde kortingstegoed niet uitgekeerd kan worden in verband met een onjuist opgegeven rekeningnummer of tenaamstelling van de rekening, zal UnitedConsumers de deelnemer schriftelijk verzoeken het rekeningnummer en/of de tenaamstelling te corrigeren. Indien de deelnemer niet binnen 24 maanden na dit verzoek de juiste gegevens aan UnitedConsumers doorgeeft, vervalt ieder recht op uitkering van het opgebouwde kortingstegoed, en valt dat toe aan UnitedConsumers.
 3. Indien bij de Stichting het vermoeden bestaat dat het kortingstegoed is opgebouwd door middel van oneigenlijk gebruik, zoals fraude, misbruik en diefstal, of dat het kortingstegoed is verkregen op een wijze die niet overeenstemt met de voorwaarden van UnitedConsumers, wordt een verzoek tot uitkering van het kortingstegoed danwel het verzoek tot besteding van het kortingstegoed in de Kadoshop vooralsnog niet ingewilligd tot het moment dat uit onderzoek het tegendeel blijkt.

Artikel 5: Beheer derdengelden

 1. De gelden die de Stichting voor deelnemers beheert worden gestort op bankrekening(en) die noodzakelijkerwijs worden aangehouden bij in Nederland gevestigde gegoede banken, met minimaal Standard & Poors A rating. Deze rating geeft aan dat de betreffende bank een sterke capaciteit heeft om aan financiële verplichtingen te voldoen. De Stichting spreidt haar tegoeden over meerdere banken teneinde het debiteuren (banken) risico te beperken. Indien op enig moment de rating van een betrokken bank zou wijzigen onder de A rating, dan zal de Stichting zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om de aldaar geplaatste tegoeden elders onder te brengen bij een bank die op dat moment wel aan de A rating voldoet.
 2. Indien ondanks deze zorgvuldige handelwijze een of meerdere van deze banken op enig moment niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, zou dat kunnen betekenen dat de Stichting op haar beurt haar verplichtingen ten opzichte van de deelnemer niet meer kan nakomen. Indien zich een dergelijke calamiteit buiten de schuld van de Stichting zou voordoen, kan zij niet aansprakelijk gehouden worden door de deelnemer.