Contact
Mijn UnitedConsumers

Voorwaarden Beheer en Uitkering Kortingsgelden

van de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma, hierna: de "Stichting",

(februari 2020)

Artikel 1Algemeen
Artikel 2Kortingsregeling
Artikel 3Voorwaarden besteding of uitbetaling bespaartegoed
Artikel 4Verval recht op besteding of uitkering bespaartegoed
Artikel 5Beheer derdengelden

Artikel 1: Algemeen

 1. Onder "UnitedConsumers" wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan:
  1. UnitedConsumers C.V.;
  2. UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V.;
  3. UnitedConsumers Motorbrandstof B.V.;
  4. UnitedConsumers Energie B.V.;
  5. UnitedConsumers Verzekeringen B.V.;
  6. UnitedConsumers Telecom B.V.;
  7. UnitedConsumers Schadeverzekeringen B.V.
  en iedere door UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. nog bij de Stichting aan te melden dochtervennootschap.
 2. Onder "Deelnemer" wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die zich bij UnitedConsumers heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden kortingsprogramma's.
 3. Onder "Leverancier" wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan de onderneming die met UnitedConsumers een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de deelnemer de producten of diensten die de betreffende leverancier aanbiedt met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.
 4. Deze voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing wanneer de Deelnemer zich heeft aangemeld om gebruik te maken van één of meerdere kortingsregelingen van UnitedConsumers en zijn daarom onderdeel van de overeenkomst tussen UnitedConsumers en de Deelnemer.

Artikel 2: Kortingsregeling

 1. Indien de Deelnemer zich bij UnitedConsumers heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden kortingsprogramma"s, heeft de Deelnemer recht op korting op de door hem bij één of meerdere Leveranciers afgenomen producten en/of diensten. De inhoud van de kortingsregeling verschilt naar gelang het product dat de Deelnemer afneemt of de dienst waarvan hij gebruik maakt en is in de bijzondere voorwaarden met betrekking tot het desbetreffende product of dienst opgenomen.
 2. Indien de kortingsregeling bestaat uit de opbouw van een bespaartegoed door de Deelnemer, dan betaalt de Leverancier de korting op het bij de Leverancier afgenomen product en/of dienst aan UnitedConsumers. UnitedConsumers geeft aan de Deelnemer elektronisch geld uit in ruil voor de ontvangst van de gelden ter hoogte van de verleende korting (hierna: "Kortingsgelden"). De Kortingsgelden worden vervolgens ten behoeve van de Deelnemer (en eventuele andere rechthebbenden) veilig gesteld op de derdengeldenrekening van de Stichting.
 3. De Deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de storting van de Kortingsgelden door de Leverancier aan UnitedConsumers en de bewaring daarvan op de derdengeldenrekening van de Stichting.

Artikel 3: Voorwaarden besteding of uitbetaling bespaartegoed

 1. De Deelnemer kan het in ruil voor de Kortingsgelden ontvangen elektronisch geld op twee manieren gebruiken. Het elektronisch geld kan besteed worden in de Kadoshop van onze partner Paradigit of het elektronisch geld kan worden verzilverd door overschrijving van het daarmee corresponderende geldbedrag naar de bankrekening van de Deelnemer (redemptie).
 2. Wanneer de Deelnemer in de Kadoshop (bereikbaar via Mijn UnitedConsumers) een product bestelt, kan er direct betaald worden met het elektronisch geld. Het is mogelijk een product te bestellen dat duurder is dan het saldo aan elektronisch geld, wanneer er via iDeal wordt bijbetaald.
 3. Indien de Deelnemer zijn elektronisch geld verzilvert, dient de Stichting voor de uitkering van het daarmee corresponderende geldbedrag in het bezit te zijn van de juiste gegevens van de begunstigde Deelnemer. De Deelnemer is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de correctheid van het door hem opgegeven bankrekeningnummer. UnitedConsumers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een overschrijving in het kader van de verzilvering van het elektronisch geld naar een niet correct bankrekeningnummer. Verzilvering van het elektronisch geld en uitkering van het corresponderende geldbedrag kan worden verzocht via het beveiligde persoonlijke account van de Deelnemer of via een schriftelijk verzoek daartoe van de Deelnemer.
 4. De Deelnemer heeft geen recht op enige rente over de door de Stichting veilig gestelde Kortingsgelden in ruil waarvoor de Deelnemer elektronisch geld heeft ontvangen.

Artikel 4: Verval recht op besteding of uitbetaling bespaartegoed

 1. Indien de Deelnemer binnen 24 maanden na beëindiging van zijn deelnemerschap van UnitedConsumers dan wel binnen 24 maanden na de laatste afname van een product of beëindiging van de laatste dienst of overeenkomst van/met een aangesloten Leverancier het elektronisch geld niet heeft besteed in de Kadoshop of geen verzoek aan de Stichting heeft gedaan tot verzilvering van het elektronisch geld en daarop volgende uitbetaling, dan wel om welke reden ook niet aan de voorwaarden voor uitkering voldoet, vervalt ieder recht op uitkering van een geldbedrag corresponderend met het saldo aan elektronisch geld, en valt dat toe aan UnitedConsumers. Verzilvering van het elektronisch geld als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze voorwaarden is dan niet meer mogelijk.
 2. Indien het geldbedrag corresponderend met het saldo aan elektronisch geld niet aan de Deelnemer uitgekeerd kan worden in verband met een onjuist opgegeven rekeningnummer of onjuiste tenaamstelling van de rekening, zal UnitedConsumers de Deelnemer schriftelijk verzoeken het rekeningnummer en/of de tenaamstelling te corrigeren. Indien de Deelnemer niet binnen 24 maanden na dit verzoek de juiste gegevens aan UnitedConsumers doorgeeft, is verzilvering niet meer mogelijk en vervalt ieder recht op uitkering van het geldbedrag corresponderend met het saldo aan elektronisch geld, en valt dat geldbedrag toe aan UnitedConsumers.
 3. Indien bij de Stichting het vermoeden bestaat dat de Deelnemer het elektronisch geld heeft verworven door middel van oneigenlijk gebruik, zoals fraude, misbruik en diefstal, of dat elektronisch geld niet is verkregen op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden van UnitedConsumers, dan wordt een verzoek tot geheel of gedeeltelijke verzilvering van het elektronisch geld, danwel het verzoek tot besteding van het elektronisch geld in de Kadoshop vooralsnog niet ingewilligd tot het moment dat UnitedConsumers genoegzaam overtuigd is van het correct handelen door de Deelnemer.

Artikel 5: Beheer derdengelden

 1. De gelden die de Stichting in het belang van de Deelnemers en anderen die rechthebbende blijken te zijn bewaart en beheert, worden gestort op bankrekeningen die noodzakelijkerwijs worden aangehouden bij in Nederland gevestigde gegoede banken, met minimaal Standard & Poors A rating, of worden belegd conform het beleggingsbeleid en binnen de kaders die de Wet op het financieel toezicht en de daarop gebaseerde regelgeving bieden. De genoemde rating geeft aan dat de betreffende bank een sterke capaciteit heeft om aan financiële verplichtingen te voldoen. De Stichting spreidt haar tegoeden over meerdere banken teneinde het debiteuren (banken) risico te beperken. Indien op enig moment de rating van een betrokken bank zou wijzigen onder de A rating, dan zal de Stichting zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om de aldaar geplaatste tegoeden elders onder te brengen bij een bank die op dat moment wel aan de A rating voldoet.
 2. Indien ondanks deze zorgvuldige handelwijze een of meerdere van deze banken op enig moment niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, zou dat kunnen betekenen dat de Stichting op haar beurt haar verplichtingen ten opzichte van de Deelnemer niet meer kan nakomen. Indien zich een dergelijke calamiteit buiten de schuld van de Stichting zou voordoen, kan zij niet aansprakelijk gehouden worden door de Deelnemer.