Zorgverzekering 2020

5 redenen om voor VGZ te kiezen

  • Kies zelf uw huisarts
  • 5% korting op de basisverzekering
  • 15% korting op alle aanvullende verzekeringen
  • UnitedConsumers service met VGZ kwaliteit
  • Uitstekend verzekerd voor de beste prijs

Jeugdwet

Kinderen en jongeren die hulp of zorg nodig hebben, kunnen via hun ouders een beroep doen op de Jeugdwet. De gemeente dient voor jeugdzorg vaak als tussenpersoon. Op deze pagina leest u welke soorten hulp en zorg er voor jongeren tot 18 jaar bestaat, wat de voorwaarden zijn en hoe u deze zorg aanvraagt.

Wat is de jeugdwet?

De Jeugdwet is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zorg en extra ondersteuning nodig hebben. De Jeugdwet vervangt taken die tot voor kort vielen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), de Wet op de Jeugdzorg, WMO en delen van de Zorgverzekeringswet. Het voornaamste doel van de Jeudgwet is het tegengaan van de versnippering van zorg voor de jeugd, waardoor deze dichter bij het gezin komt te staan.

Jeugdzorg aanvragen

Voordat u jeugdzorg aanvraagt is het goed om te weten hoe de jeugdzorg is georganiseerd. Er zijn namelijk in totaal 3 wetten die de hulp en zorg aan jongeren bieden. Hieronder ziet u waar u terecht kunt voor verschillende soorten jeugdzorg.

1. De Jeugdwet

De Jeugdwet dekt zorg en hulp bij opvoedingsproblemen, geestelijke gezondheidszorg en zorg bij lichte lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook kinderbescherming en jeugdreclassering valt onder deze wet. U dient de aanvraag in bij het gemeentelijk WMO-loket, uw wijkteam of de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).

2. De Zorgverzekeringswet (ZVW)

De Zorgverzekeringswet (ZVW) dekt huisartsenzorg, persoonlijke verpleging en verzorging, medisch specialistische zorg en hulp bij het leren omgaan met een zintuiglijke beperking. De huisarts of wijkverpleegkundige kan de aanvraag hiervoor verwerken.

3. De Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) biedt zorg aan jongeren met een ernstige beperking of stoornis, die 24-uurs zorg of toezicht nodig hebben. Hier is een indicatiestelling van het CIZ of een zorgkantoor voor nodig.

PGB Jeugdwet

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een periodiek bedrag waarmee de ouder of voogd zelf zorg kan inkopen voor het kind. Voor zorg- of hulpbehoeften vanuit instanties waar de gemeente geen contract heeft afgesloten, kan de gemeente een Jeugdhulp-PGB aanbieden.

De voorwaarden hiervoor zijn dat uw kind jeugdhulp is toegekend, dat u aan kunt tonen waarom zorg ‘in natura’ niet volstaat, dat u in staat bent om het PGB te beheren en dat u goede en veilige zorg inkoopt. Ook voor hulp uit de ZVW en WLZ bestaan persoonsgebonden budgetten.

Woonplaatsbeginsel jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel is het deel van de Jeugdwet dat regelt welke gemeente de kosten van jeugdhulp bepaalt. Dit blijkt in de praktijk vaak moeilijk te bepalen en daarom gaat dit woonplaatsbeginsel veranderen. Als tussenoplossing regelen de 42 jeugdregio’s via een convenant de financiële verantwoordelijkheid.

Verlengde jeugdwet

Normaal gesproken vervalt jeugdzorg wanneer het kind 18 jaar wordt. De reden hiervoor is dat er dan andere wetten zijn  die de zorg overnemen: de Zorgverzekeringswet, de WMO of de WLZ. Jeugdhulp voortzetten na het 18e levensjaar kan dus alleen als die niet onder deze wetten valt. Daarvoor bestaat de verlengde Jeugdwet.

In de praktijk gaat het bij de verlengde Jeugdwet om pedagogische gezinsbegeleiding, vaardigheidstrainingen, opvoedondersteuning of  creatieve therapie, maar ook pleegzorg. Ook jeugdhulp die werd opgelegd na strafrechtelijke beslissing, kan doorgaan tot na het 18e levensjaar.

De hulpverlening wordt sowieso stopgezet wanneer het kind 18 jaar wordt. Een voorwaarde voor de verlengde Jeugdwet, is dat hervatting van de jeugdhulp nodig wordt geacht door de gemeente.

Eigen bijdrage jeugdwet

Voor gesubsidieerde zorg buiten de basisverzekering om wordt vaak een eigen bijdrage gerekend. Tot 2016 gold dit voor de Jeugdwet in de vorm van een ouderbijdrage. In 2016 kwam deze ouderbijdrage te vervallen. Sindsdien geldt er dus geen eigen bijdrage voor de Jeugdwet meer.