Contact
Mijn UnitedConsumers

Voorwaarden autoverzekering

Op alle producten die je via UnitedConsumers afneemt zijn de "Algemene voorwaarden" van UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. van toepassing:


Voorwaarden kortingstegoed

Indien je een autoverzekering afsluit via UnitedConsumers ga je korting opbouwen in je eigen bespaartegoed. Dit geld wordt beheerd door de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd door UnitedConsumers. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden UnitedConsumers het geld beheert en onder welke voorwaarden je de opgebouwde korting kunt laten uitkeren op je bankrekening.


Voorwaarden autoverzekering

Als je een autoverzekering afsluit via UnitedConsumers, ga je een overeenkomst aan met UnitedConsumers Schadeverzekeringen B.V.. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd door UnitedConsumers. Hierin staat o.a. beschreven wat de voorwaarden zijn voor de betaling van de premie en hoe te handelen in geval van schade.


Toelichting op de voorwaarden

Extra uitleg over de voorwaarden die van toepassing zijn bij het afsluiten van een autoverzekering vind je hier:


Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform.

Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 7,5% van hun vaste inkomen uitmaakt. De variabele beloning wordt volledig gebaseerd op kwalitatieve doelstellingen die het klantbelang dienen.

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning.


 

(september 2020)

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
Artikel 2 Aanmelding voor Verzekering
Artikel 3 Kortingsregelingen
Artikel 4 Premiebetalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid / Informatieplicht
Artikel 6 Wat mag je van ons verwachten?
Artikel 7 Schademelding
Artikel 8 Beëindiging relatie
Artikel 9 Klachtenregeling
Artikel 10 Bereikbaarheid
Artikel 11 Kwaliteit

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze aanvullende voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. en zijn daarmee van toepassing zodra een overeenkomst tussen de deelnemer en UnitedConsumers Schadeverzekeringen B.V. is gesloten.

Artikel 2: Aanmelding voor Verzekering

 

 1. Na aanvraag bij UnitedConsumers Schadeverzekeringen B.V. (hierna UnitedConsumers) treedt zij op als bemiddelaar bij het afsluiten van de door de deelnemer gewenste verzekering. UnitedConsumers behandelt deze aanvraag met de grootst mogelijke zorg.
 2. De deelnemer ontvangt bij aanmelding een aanbod van de aanbieder van de verzekering en sluit na aanvaarding van dit aanbod een overeenkomst met de volmachthouder Voogd & Voogd namens deze verzekeraar, op welke overeenkomst de Algemene - en Bijzondere Polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekeraar van toepassing zijn.

 

Artikel 3: Kortingsregelingen

Op alle schadeverzekeringen die UnitedConsumers aanbiedt, geeft zij kortingen zoals op de UnitedConsumers website individueel aangegeven in de kortings- en offertemodules. Het bedrag aan kortingen wordt in de vorm van door UnitedConsumers uitgegeven elektronisch gestort in het bespaartegoed, naar mate de termijnen van de verzekeringspremie die de deelnemer bij het afsluiten van de verzekering is overeengekomen, worden betaald. Het elektronisch geld uit het bespaartegoed kan de deelnemer besteden in de Kadoshop of laten uitkeren op zijn bankrekening conform de voorwaarden kortingsgelden.

Artikel 4: Premiebetalingen

Premiebetalingen vinden in beginsel plaats per automatische incasso. De deelnemer wordt door de verzekeraar verzocht via de website een machtiging voor automatisch incasso te verstrekken. De verzekeraar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de incasso. De deelnemer dient zorg te dragen voor voldoende saldo. Bij onvoldoende saldo of bij een storno zal de verzekeraar een acceptgiro toesturen, waarbij kosten voor het aanmaken van de acceptgiro in rekening mogen worden gebracht. Bij de keuze voor halfjaarlijkse of jaarlijkse premiebetaling kan de deelnemer kiezen voor betaling per acceptgiro zonder bijkomende kosten. Acceptgiro's dienen te worden voldaan binnen de op de acceptgiro vermelde termijn. Indien bij termijnbetaling een achterstand ontstaat in een bepaalde periode wordt deze niet ongedaan gemaakt indien de volgende reguliere termijnbetaling wordt voldaan. De achterstallige periode blijft openstaan ook al worden de volgende termijnen wel geïncasseerd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid / Informatieplicht

 

 1. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de verzekering door de verzekeraar. Klachten hieromtrent moet de deelnemer direct bij de verzekeraar zelf indienen, waarbij UnitedConsumers eventueel de weg kan aangeven.
 2. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt bij of door derden.
 3. Als aanvrager van een verzekering dient de deelnemer alle vragen die gesteld worden bij de aanmelding volledig en naar waarheid in te vullen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met derden die belang bij deze verzekering hebben. Indien deelnemer, of een andere belanghebbende, informatie heeft die van belang is voor deze verzekering, is deze verplicht dat te melden, ook als de deelnemer veronderstelt dat de verzekeraar hiervan al op de hoogte is. Wanneer, nadat de aanmelding is afgerond, er iets verandert in de persoonlijke omstandigheden, dan moet deelnemer dit zo snel mogelijk doorgeven aan UnitedConsumers. Dit geldt voor informatie die deelnemer te weten is gekomen voordat definitieve bevestiging van acceptatie is ontvangen. Indien deelnemer hieraan niet voldoet, kan het zijn dat eventuele schade-uitkeringen worden beperkt of zelfs vervallen. Indien deelnemer dit bewust en met opzet heeft gedaan, heeft de verzekeraar het recht om de verzekering stop te zetten of de aanmelding met terugwerkende kracht ongedaan te maken.
 4. De deelnemer kan ervoor kiezen om via de website van UnitedConsumers zelf zijn keuze te maken aangaande de af te sluiten verzekering(en) en de daarmee samenhangende condities, zonder daarbij financieel advies te krijgen in de zin van de Wet Financieel Toezicht (Wft). De deelnemer maakt dan alleen gebruik van de bemiddelingsactiviteiten van UnitedConsumers. Dit wordt execution only dienstverlening genoemd. De deelnemer is hierbij zelf verantwoordelijk voor de keuze voor de betreffende verzekering. Wanneer er sprake is van execution only dienstverlening aanvaardt UnitedConsumers geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat de verzekering niet aansluit bij de persoonlijke situatie van de deelnemer of indien er een beter alternatief mogelijk was.
 5. Na het ingaan van de verzekeringen dient de deelnemer wijzingen die relevant zijn zo spoedig mogelijk door te geven aan UnitedConsumers.
 6. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij de ontvangen stukken controleert op juistheid van persoonsgegevens, kentekennummers etc. Worden door de deelnemer fouten geconstateerd, dan dient de deelnemer deze zo spoedig mogelijk door te geven aan UnitedConsumers of rechtstreeks aan de verzekeraar, zodat voor correctie kan worden zorg gedragen.
 7. UnitedConsumers zal al het mogelijke doen om te zorgen dat de polisvoorwaarden, de premieberekeningen, de hoogten van de premies en de kenteken-/voertuiginformatie correct worden opgenomen en doorgegeven via de website en/of overige communicatie. UnitedConsumers is echter nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer als gevolg van foutief berekende premies, noch voor foutief opgenomen polisvoorwaarden of andere foutief vermelde gegevens.

 

Artikel 6: Wat mag je van ons verwachten?

 

 1. Wij verrichten onze dienstverlening naar beste vermogen, zoals van een zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar verwacht mag worden, en houden daarbij steeds ook rekening met jouw belangen. Dat is onze zorgplicht.
 2. Zolang jouw verzekering via UnitedConsumers als intermediair loopt zullen wij je tijdens de looptijd van jouw verzekering informeren over wijzigingen in wet- of regelgeving, en wijzigingen in de voorwaarden van de verzekering.
 3. Jaarlijks vergelijkt UnitedConsumers jouw premie met de premies van alle andere verzekeraars van wie UnitedConsumers verzekeringen aanbiedt. Indien er een mogelijke besparing wordt gevonden, ontvang je op het e-mailadres dat bij UnitedConsumers bekend is hiervan een melding. Je bent zelf verantwoordelijk voor een juist en actueel e-mailadres registratie. Je ontvangt geen e-mail als er een recente wijziging op je autoverzekering heeft plaatsgevonden vlak voor de prolongatie.

 

Artikel 7: Schademelding

In geval van schade dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij UnitedConsumers of direct bij de verzekeringsmaatschappij, zodat voor adequate afhandeling kan worden zorg gedragen.

Artikel 8: Beëindiging relatie

 

 1. De deelnemer heeft het recht om op elk moment de relatie met UnitedConsumers te beëindigen. De deelnemer kan de volmachthouder Voogd & Voogd verzoeken zijn lopende verzekering(en) over te dragen aan een intermediair van zijn keuze.
 2. Ook UnitedConsumers kan het initiatief nemen om de relatie met de deelnemer te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht hiertoe ligt bij UnitedConsumers totdat een andere intermediair deze taak overneemt.
 3. In beide bovenstaande gevallen van wisseling van intermediair, of in geval de premie(s) niet worden betaald, verliest de deelnemer direct zijn recht op kortingen.
 4. Wanneer de verzekeringspremie 110 dagen na de vervaldatum niet is voldaan, zal de verzekering door de maatschappij worden beëindigd en niet meer in kracht worden hersteld.

 

Artikel 9: Klachtenregeling

 

 1. Indien een deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de bemiddelingswerkzaamheden door UnitedConsumers inzake de afgesloten verzekering, kan dit per e-mail of schriftelijk gemeld worden bij UnitedConsumers.
 2. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht zal UnitedConsumers ervoor zorg dragen dat de deelnemer verneemt wie de klacht binnen UnitedConsumers onderzoekt.
 3. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht zal UnitedConsumers ervoor zorg dragen dat de deelnemer een oplossing voor de klacht wordt voorgesteld.
 4. Indien de deelnemer en UnitedConsumers gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kan de deelnemer met zijn klacht terecht bij:

  Klachteninstituut Financiële Diensten

 

Artikel 10: Bereikbaarheid

UnitedConsumers is assurantietussenpersoon, gevestigd aan de Luchthavenweg 20, 5657 EB Eindhoven. Wij zijn altijd via onze website en e-mail bereikbaar. Op werkdagen is ons kantoor telefonisch bereikbaar via nummer 040-2350560 van 08:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Artikel 11: Kwaliteit

 

 1. UnitedConsumers heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12013820. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
 2. UnitedConsumers is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51356449.
 3. UnitedConsumers is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Diensten onder nummer 300009496. UnitedConsumers is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. UnitedConsumers is niet in het bezit van aandelen van een verzekeraar waarvoor zij bemiddelt. Ook hebben verzekeraars geen aandelenbelang in UnitedConsumers.

 

 

 

 

Voorwaarden Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer ben je op basis van artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten van de verzekering alle feiten mede te delen die je kent of behoort te kennen en waarvan je weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar (mededelingsplicht). Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. In ieder geval dien je te allen tijde de gestelde vragen in dit (elektronisch) aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Niet alleen je eigen wetenschap is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering.

Feiten en omstandigheden die je bekend worden nadat je deze aanvraag hebt ingezonden, maar voordat de verzekeraar je heeft bericht over haar definitieve beslissing het door jou ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet jealsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in dit aanvraagformulier.

In geval van opzet tot misleiding door verzekeringnemer en/of een derde belanghebbende dan wel indien de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering had afgesloten is de verzekeraar onder meer gerechtigd:

 • de verzekering binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met de opzet tot misleiding dan wel de ware stand van zaken met dadelijke ingang op te zeggen en/of
 • de uitkering geheel te weigeren, te verminderen en/of reeds gedane uitkeringen op de verzekeringnemer te verhalen.

 

Indien de verzekeraar als hij de ware stand van zaken had geweten de verzekering onder andere voorwaarden, zoals onder meer maar niet uitsluitend een (hoger) eigen risico of een uitsluiting dan wel een andere premie had afgesloten is hij gerechtigd:

 • de verzekering aan te passen per ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst
 • de uitkering te verrichten conform deze andere voorwaarden zoals een (hoger) eigen risico, het uitsluiten van een risico, dan wel de uitkering conform de bepaling in de polis(voorwaarden), naar evenredigheid te verminderen.

 

Met betrekking tot motorrijtuigverzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor personenauto, motor en bromfiets geldt tevens dat de hoogte van de premie mede afhankelijk is van en onlosmakelijk verbonden is met de door aanvrager/kandidaat verzekeringnemer verstrekte gegevens met betrekking tot het aantal schadevrije jaren, het aantal niet verhaalbare schades alsmede het aantal jaren rijbewijs van de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer dan wel regelmatige bestuurder. Indien achteraf blijkt dat de door aanvrager/kandidaat verzekeringnemer verstrekte informatie onjuist of onvolledig is behoudt de verzekeraar zich het recht voor de premie en/of de voorwaarden aan te passen per ingangsdatum van de verzekering indien hij de verzekering, op basis van de nieuwe informatie wel had gesloten, maar onder andere voorwaarden of tegen een andere premie/eigen risico.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de extra vragen ook voor:

 • de leden van de maatschap;
 • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
 • de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
 • de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s)met een belang van 33,3% of meer.

 

Registratie persoonsgegevens In het kader van deze verzekering en/of financiële dienst wordt door ons om persoons- en andere gegevens gevraagd, welke worden opgenomen in de door de verzekeraar en/of gevolmachtigde gevoerde persoonsregistratie. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter voorkoming en bestrijding van fraude.

Tevens verstrekken wij de royementsgegevens bij het beëindigen van de verzekering aan het systeem van Roy-data, op basis waarvan motorrijtuigverzekeraars onder andere jouw premie kunnen vaststellen. Roy-data wordt beheerd door de stichting EPS, Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars, Postbus 21, 7300 AA Apeldoorn (www.seps.nl). Geregistreerden hebben het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. Je kunt hiervoor een e-mail zenden aan (helpdesk@seps.nl of een formulier invullen (www.seps.nl/inzagerecht).

Op de verwerking van persoonsgegevens is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kun je raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Je kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij jouw gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het van toepassing zijnde privacyreglement.

Premie(s) en kosten De premie(s) op dit aanvraagformulier zijn inclusief servicebijdrage en indien van toepassing inclusief 21% assurantiebelasting. De servicebijdrage bedraagt € 4,95 per jaar bij een jaarbetaling en € 1,55 per maand bij maandbetaling.

Incasso Indien er gekozen wordt voor automatische incasso, dan verleent de verzekeringnemer machtiging de verschuldigde premie en kosten van zijn/haar rekening te laten afschrijven.

Klachten Klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:

 • De directie van UnitedConsumers Schadeverzekeringen BV, Postcode 5657EB Eindhoven, Luchthavenweg 20, telefoon 040-2350560 (ma- vr 8:00 tot 18:00) of
 • De directie van Voogd & Voogd Verzekeringen, Postbus 14, 3240 AA Middelharnis, telefoon 0187-488555.
 • De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Meer informatie kun je vinden op de website www.kifid.nl. Het klachteninstituut werkt met een 'consumentenbegrip'. Afhankelijk van de omvang van de (bedrijfs)activiteiten kan het zijn dat de klacht niet ontvankelijk is.

 

Toepasselijk recht Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.