Contact
Mijn UnitedConsumers

Voorwaarden tanken

Op alle producten die je via UnitedConsumers afneemt zijn de "Algemene voorwaarden" van UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. van toepassing:


Voorwaarden bespaartegoed

Indien je tankt met korting via UnitedConsumers, ga je korting opbouwen in een online bespaartegoed. Dit geld wordt beheerd door de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd door UnitedConsumers. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden UnitedConsumers het geld beheert en onder welke voorwaarden je de opgebouwde korting kunt laten uitkeren op je bankrekening.


Voorwaarden tanken

Tanken met korting via UnitedConsumers wordt gerealiseerd door UnitedConsumers Motorbrandstof B.V.. Je spaart de korting die je krijgt bij je tankbeurt automatisch in je bespaartegoed. De eenmalige bijdrage van € 5,00 voor je tankkaart vervalt als je binnen 6 maanden minimaal 250 liter brandstof hebt getankt of een ander product van UnitedConsumers afneemt. Dit is een van de voorwaarden vastgelegd in de Aanvullende voorwaarden tanken. Je kunt hier eveneens alle overige voorwaarden teruglezen.


 

(april 2021)

Artikel 1 Toepasselijkheid
Artikel 2 Kortingsregeling
Artikel 3 UnitedConsumers tankkaart
Artikel 4 Kaartbijdrage UnitedConsumers tankkaart
Artikel 5 Vaststelling gemiddelde landelijke adviesprijs
Artikel 6 Betaling prijs bij het tankstation
Artikel 7 Recht op kortingsregistratiebon
Artikel 8 Geen zegels of spaarpunten meer
Artikel 9 Productsoorten
Artikel 10 Betalingsvoorwaarden
Artikel 11 Oneigenlijk gebruik
Artikel 12 Beëindiging deelnemerschap

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze aanvullende voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden van UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. en zijn daarmee van toepassing zodra een overeenkomst tussen de deelnemer en UnitedConsumers Motorbrandstof B.V. is gesloten.

Artikel 2: Kortingsregeling

 1. Bij gebruik van de UnitedConsumers tankkaart verkrijgt de deelnemer een korting per liter motorbrandstof bij tankstations waarmee UnitedConsumers Motorbrandstof B.V (hierna UnitedConsumers) een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.
 2. Het recht op korting bestaat bij een brandstofafname van minimaal 5 liter en maximaal 100 liter per kortingsregistratie (tankbeurt).
 3. De korting betreft in beginsel een korting per liter zoals aangegeven op onze website ten opzichte van de gemiddelde landelijke adviesprijs, tenzij de brandstofprijs bij het tankstation afwijkt van de gemiddelde landelijke adviesprijs, doch tenminste 1 eurocent.
 4. Indien de betaalde prijs bij een tankstation verschilt van de gemiddelde landelijke adviesprijs, wordt dit verschil met de korting verrekend. Derhalve kunnen zich drie situaties voordoen:
  1. De brandstofprijs is gelijk aan de gemiddelde landelijke adviesprijs: de deelnemer ontvangt een korting per liter zoals aangegeven op onze website;
  2. De brandstofprijs is lager dan de gemiddelde landelijke adviesprijs: de deelnemer ontvangt dan een lagere korting als de korting per liter zoals aangegeven op onze website, doch gegarandeerd in ieder geval 1 eurocent, afhankelijk van het verschil met de gemiddelde landelijke adviesprijs. Een deel van de korting ontvangt de deelnemer in dit geval direct bij het tankstation in verband met de lagere prijs die het tankstation hanteert;
  3. De brandstofprijs is hoger dan de gemiddelde landelijke adviesprijs: de deelnemer ontvangt een korting die hoger is dan de korting per liter zoals aangegeven op onze website, afhankelijk van het verschil met de gemiddelde landelijke adviesprijs.
 5. Het tankstation betaalt de korting waar de deelnemer recht op heeft uit aan UnitedConsumers Motorbrandstof B.V., welke ten goede komt aan het kortingstegoed van de deelnemer bij UnitedConsumers.
 6. Per dag vinden per deelnemer maximaal 2 kortingsregistraties (2 tankbeurten) plaats.
 7. De deelnemer dient voor het recht op korting per tankbeurt zichzelf als deelnemer te identificeren door middel van overhandiging van de UnitedConsumers tankkaart aan de pompmedewerker om de kortingsregistratie mogelijk te maken.
 8. Een overzicht van de deelnemende tankstations staat weergegeven op de website van UnitedConsumers. Dit overzicht kan worden gewijzigd al naar gelang aan- of afmeldingen van deelnemende tankstations bij UnitedConsumers.

Artikel 3: UnitedConsumers tankkaart

 1. De deelnemer kan op onderstaande wijze gebruik maken van tanken met korting
  1. De deelnemer meldt zich aan op de website van UnitedConsumers voor deelname aan het tanken met korting, waarna de deelnemer per post een UnitedConsumers tankkaart ontvangt. Deze tankkaart blijft te allen tijde eigendom van UnitedConsumers.
  2. De deelnemer ontvangt een UnitedConsumers tankkaart op een van de deelnemende tankstations of via een van de UnitedConsumers partners, waarna de deelnemer deze kaart registreert op de website van UnitedConsumers.
 2. De UnitedConsumers tankkaart is bestemd voor persoonlijk gebruik. Dit houdt in dat kortingsregistraties die met deze kaart worden gerealiseerd enkel ten goede komen aan het persoonlijke rekeningnummer dat gekoppeld is aan deze kaart, ook indien deze gebruikt word door anderen dan de deelnemer zelf.
 3. UnitedConsumers noch de bij haar aangesloten leveranciers zijn aansprakelijk voor verlies, beschadiging (onder meer demagnetisering) of diefstal van de UnitedConsumers tankkaart.
 4. De kortingstegoeden van, als gevolg van diefstal of verlies, een geblokkeerde UnitedConsumers tankkaart worden, indien voldaan is aan de kortings- en deelnamevoorwaarden, op verzoek van de deelnemer uitgekeerd.

Artikel 4: Kaartbijdrage UnitedConsumers tankkaart

 1. Artikelen 4.2 tot en met 4.5 zijn niet van toepassing voor deelnemers die zich registreren op de onder 3.1.2 beschreven wijze.
 2. De UnitedConsumers tankkaart heeft een kaartwaarde (momenteel per april 2017 is dat € 5,- incl. BTW).
 3. Indien de deelnemer in de zes maanden na levering van de UnitedConsumers tankkaart minimaal 250 liter brandstof met de UnitedConsumers tankkaart heeft getankt, dan zullen de kaartkosten niet in rekening worden gebracht.
 4. Indien de deelnemer in de zes maanden na levering van de UnitedConsumers tankkaart een tweede product afneemt (zijnde een energieaansluiting, een autoverzekering, een zorgverzekering of een mobiel telefoonabonnement), dan zullen de kaartkosten niet in rekening worden gebracht. Deze regel is van toepassing op maximaal 1 UnitedConsumers tankkaart per deelnemer.
 5. Indien de deelnemer in de zes maanden na levering van de UnitedConsumers tankkaart niet voldaan heeft aan een van de voorwaarden zoals gesteld in punt 3 en 4 dan zullen de kaartkosten na het verstrijken van deze periode worden verrekend met het kortingstegoed dat de deelnemer bij de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma heeft opgebouwd. Indien er geen of onvoldoende saldo in dit tegoed aanwezig is, dan zal UnitedConsumers de kaartwaarde van de rekening van de deelnemer incasseren. Bij aanmelding voor een UnitedConsumers tankkaart machtigt de deelnemer UnitedConsumers hiertoe eenmalig.

Artikel 5: Vaststelling gemiddelde landelijke adviesprijs

 1. De gemiddelde landelijke adviesprijs wordt door UnitedConsumers dagelijks vastgesteld op basis van een gemiddelde van de landelijke adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen (Shell, BP, Esso, Texaco en Total).
 2. UnitedConsumers vermeldt de door haar vastgestelde gemiddelde landelijke adviesprijs dagelijks op haar website.

Artikel 6: Betaling prijs bij het tankstation

 1. Alle tankstations die een samenwerkingsovereenkomst met UnitedConsumers hebben gesloten, bepalen zelf de brandstofprijs aan de pomp. Zij informeren UnitedConsumers dagelijks omtrent de door hen vastgestelde prijs.
 2. De deelnemer betaalt bij het tankstation de door dat tankstation vastgestelde prijs per liter.

Artikel 7: Recht op kortingsregistratiebon

Van de kortingsregistraties heeft de deelnemer geen registratiebon nodig. Daarom wordt standaard geen registratiebon afgegeven. De deelnemer kan echter wel een dergelijke registratiebon vragen. De pompmedewerker zal dan een registratiebon printen en overhandigen.

Artikel 8: Geen zegels of spaarpunten meer

Bij gebruik van de UnitedConsumers tankkaart heeft de deelnemer geen recht meer op de bij het tankstation algemene of pompeigen loyalty systemen (bijvoorbeeld zegels of spaarpunten).

Artikel 9: Productsoorten

Het gebruik van de UnitedConsumers tankkaart geeft uitsluitend recht op korting op de volgende brandstofproducten: benzines, diesel, LPG en premium brandstoffen.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

De UnitedConsumers kaart is alleen te gebruiken bij een contante- of pinpas betaling. De UnitedConsumers kaart kan niet gebruikt worden indien op een andere wijze betaald wordt, zoals door middel van;

 • Creditcards, waaronder: Eurocard, Visa Card, Diners Club Card, American Express Card, etc. of,
 • Tankpassen, waaronder: MultiTankCard, TravelCard, of andere tankkredietkaarten van oliemaatschappijen of pompexploitanten.

Artikel 11: Oneigenlijk gebruik

UnitedConsumers kortingstegoed waarvan het vermoeden bestaat dat dit is verkregen door oneigenlijk gebruik, zoals fraude, misbruik en diefstal, of dat is verkregen op een wijze die niet overeenstemt met het doel en de spelregels van UnitedConsumers wordt vooralsnog niet uitgekeerd tot onderzoek heeft plaatsgevonden. UnitedConsumers behoudt bij voldoende overtuigend bewijs van oneigenlijk gebruik altijd het recht om deelnemers te weigeren en/of een UnitedConsumers kaart uit het systeem te verwijderen en de opgebouwde korting niet uit te keren.

Artikel 12: Beëindiging deelnemerschap

 1. Indien er sprake is van misbruik van het deelnemerschap van UnitedConsumers dan wel van misbruik van de UnitedConsumers tankkaart, heeft UnitedConsumers het recht het deelnemerschap met directe ingang te beëindigen.
 2. De deelnemer kan de overeenkomst met UnitedConsumers te allen tijde zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk, waaronder per e-mail, beëindigen.