Contact
Mijn UnitedConsumers

Voorwaarden zorgverzekering

Op alle producten die je via UnitedConsumers afneemt zijn de "Algemene voorwaarden" van UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. van toepassing:


Voorwaarden kortingstegoed

Wanneer je een zorgverzekering afsluit via UnitedConsumers, bouw je korting op in een online kortingstegoed. Dit geld wordt beheerd door de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd door UnitedConsumers. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden UnitedConsumers het geld beheert en onder welke voorwaarden je de opgebouwde korting kunt laten uitkeren op je bankrekening.


Voorwaarden zorgverzekering UnitedConsumers

Wanneer je een zorgverzekering afsluit via UnitedConsumers, ga je een overeenkomst aan met UnitedConsumers Verzekeringen B.V.. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd door UnitedConsumers. Hierin staat o.a. beschreven wat de voorwaarden zijn voor de betaling van de premies voor jouw verzekering en hoe je declaraties kunt indienen.


Voorwaarden VGZ

De uitvoerder van je zorgverzekering is VGZ. Voor de van toepassing zijnde voorwaarden verwijzen we je door naar de website van VGZ.


Voorwaarden VGZbewuzt

De uitvoerder van je zorgverzekering is VGZbewuzt. Voor de van toepassing zijnde voorwaarden verwijzen we je door naar de website van VGZbewuzt.


Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform.

Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 7,5% van hun vaste inkomen uitmaakt. De variabele beloning wordt volledig gebaseerd op kwalitatieve doelstellingen die het klantbelang dienen.

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning.


 

(september 2020)

Artikel 1 Toepasselijkheid
Artikel 2 Aanmelding voor Verzekering
Artikel 3 Kortingsregelingen
Artikel 4 Premiebetalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid / Informatieplicht
Artikel 6 Declareren
Artikel 7 Beëindiging relatie
Artikel 8 Klachtenregeling
Artikel 9 Bereikbaarheid
Artikel 10 Kwaliteit

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze aanvullende voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. en zijn daarmee van toepassing zodra een overeenkomst tussen de deelnemer en UnitedConsumers Verzekeringen B.V. is gesloten.

Artikel 2: Aanmelding voor Verzekering

 1. Na aanvraag bij UnitedConsumers Verzekeringen B.V. (hierna UnitedConsumers) treedt zij op als bemiddelaar bij het afsluiten van de door de deelnemer gewenste verzekering. UnitedConsumers behandelt deze aanvraag met de grootst mogelijke zorg.
 2. De deelnemer ontvangt bij aanmelding een aanbod van de aanbieder van de verzekering en sluit na aanvaarding van dit aanbod een overeenkomst met deze verzekeraar, op welke overeenkomst de Algemene - en Bijzondere Polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekeraar van toepassing zijn.
 3. Voorwaarde van het UnitedConsumers ZorgCollectief is dat de deelnemer in Nederland woonachtig is. In die gevallen waarbij de deelnemer gedurende de contracttermijn verhuist naar het buitenland, vervalt de collectiviteit en korting, van UnitedConsumers per eerstvolgende einddatum, normaliter 31 december van hetzelfde verzekeringsjaar.

Artikel 3: Kortingsregelingen

 1. De deelnemer krijgt korting zoals deze op de UnitedConsumers website is aangegeven. Dat kan zijn op de basisverzekering als eventueel op de gekozen aanvullende verzekeringen. De korting wordt niet direct doorberekend in de premie. De deelnemer betaalt aan de zorgverzekeraar dus de volledige premie en ontvangt de korting via UnitedConsumers in de vorm van door UnitedConsumers uitgegeven elektronisch geld. UnitedConsumers houdt het individueel opgebouwde bespaartegoed bij waarin de door de deelnemer opgebouwde korting in elektronisch geld wordt gespecificeerd. De deelnemer betaalt maandelijks de premie aan de zorgverzekeraar en krijgt ook maandelijks de korting bijgeschreven op zijn bespaartegoed bij UnitedConsumers. Dit bespaartegoed kan de deelnemer besteden in de UnitedConsumers Kadoshop of laten uitkeren op zijn bankrekening conform de voorwaarden kortingsgelden. Bovenstaande geldt niet voor deelnemers aan het UnitedConsumers direct collectief. Voor deelnemers aan dit collectief wordt de korting direct in de premie verrekend.

Artikel 4: Premiebetalingen

Premiebetalingen kunnen enkel plaatsvinden per maandelijkse automatische incasso. De deelnemer wordt door de verzekeraar verzocht via de website een machtiging voor automatisch incasso te verstrekken. De verzekeraar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de incasso. De deelnemer dient zorg te dragen voor voldoende saldo. Bij onvoldoende saldo of bij een storno zal de verzekeraar een acceptgiro toesturen, waarbij kosten voor het aanmaken van de acceptgiro in rekening mogen worden gebracht. Acceptgiro's dienen te worden voldaan binnen de op de acceptgiro vermelde termijn. Indien bij termijnbetaling een achterstand ontstaat in een bepaalde periode wordt deze niet ongedaan gemaakt indien de volgende reguliere termijnbetaling wordt voldaan. De achterstallige periode blijft openstaan ook al worden de volgende termijnen wel geïncasseerd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid / Informatieplicht

 1. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van de verzekering door de verzekeraar. Klachten hieromtrent moet de deelnemer direct bij de verzekeraar zelf indienen, waarbij UnitedConsumers eventueel de weg kan aangeven.
 2. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt bij of door derden.
 3. Als aanvrager van een verzekering dient de deelnemer alle vragen die gesteld worden bij de aanmelding volledig en naar waarheid in te vullen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met derden die belang bij deze verzekering hebben. Indien deelnemer, of een andere belanghebbende, informatie heeft die van belang is voor deze verzekering, is deze verplicht dat te melden, ook als de deelnemer veronderstelt dat de verzekeraar hiervan al op de hoogte is. Wanneer, nadat de aanmelding is afgerond, er iets verandert in de persoonlijke omstandigheden, dan moet deelnemer dit zo snel mogelijk doorgeven aan UnitedConsumers. Dit geldt voor informatie die deelnemer te weten is gekomen voordat definitieve bevestiging van acceptatie is ontvangen. Indien deelnemer hieraan niet voldoet, kan het zijn dat eventuele schade-uitkeringen worden beperkt of zelfs vervallen. Indien deelnemer dit bewust en met opzet heeft gedaan, heeft de verzekeraar het recht om de verzekering stop te zetten of de aanmelding met terugwerkende kracht ongedaan te maken.
 4. De deelnemer kan ervoor kiezen om via de website van UnitedConsumers zelf zijn keuze te maken aangaande de af te sluiten verzekering(en) en de daarmee samenhangende condities, zonder daarbij financieel advies te krijgen in de zin van de Wet Financieel Toezicht (Wft). De deelnemer maakt dan alleen gebruik van de bemiddelingsactiviteiten van UnitedConsumers. Dit wordt execution only dienstverlening genoemd. De deelnemer is hierbij zelf verantwoordelijk voor de keuze voor de betreffende verzekering. Wanneer er sprake is van execution only dienstverlening aanvaardt UnitedConsumers geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat de verzekering niet aansluit bij de persoonlijke situatie van de deelnemer of indien er een beter alternatief mogelijk was.
 5. Na het ingaan van de verzekeringen dient de deelnemer wijzingen die relevant zijn zo spoedig mogelijk door te geven aan UnitedConsumers of rechtstreeks aan de verzekeraar.
 6. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij de ontvangen stukken controleert op juistheid van persoonsgegevens, etc. Worden door de deelnemer fouten geconstateerd, dan dient de deelnemer deze zo spoedig mogelijk door te geven aan UnitedConsumers, zodat voor correctie kan worden zorg gedragen.
 7. UnitedConsumers zal al het mogelijke doen om te zorgen dat de polisvoorwaarden, de premieberekeningen en de hoogte van de premies correct worden opgenomen en doorgegeven via de website en/of overige communicatie. UnitedConsumers is echter nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer als gevolg van foutief berekende premies, noch voor foutief opgenomen polisvoorwaarden of andere foutief vermelde gegevens.

Artikel 6: Declareren

De meeste zorgaanbieders sturen hun nota's direct naar VGZ/Bewuzt. In het geval dat een verzekerde van de zorgverlener een nota ontvangt, kan deze nota door de verzekerde gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar, zodat voor adequate afhandeling kan worden zorg gedragen. UnitedConsumers heeft als tussenpersoon (vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens) geen inzicht in het declaratieproces van haar verzekerden en draagt geen verantwoordelijkheid voor de afhandeling hiervan. De zorgverzekeraar is eindverantwoordelijk voor het toekennen of afwijzen van een gedeeltelijke of gehele vergoeding van een gedeclareerde nota.

Artikel 7: Beëindiging relatie

 1. De deelnemer heeft het recht om op elk moment de relatie met UnitedConsumers te beëindigen. De deelnemer kan de zorgverzekeraar verzoeken zijn lopende verzekering(en) over te dragen aan een intermediair van zijn keuze.
 2. Ook UnitedConsumers kan het initiatief nemen om de relatie met de deelnemer te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht hiertoe ligt bij UnitedConsumers totdat een andere intermediair deze taak overneemt.
 3. In beide bovenstaande gevallen van wisseling van intermediair, of in geval de premie(s) niet worden betaald, verliest de deelnemer direct zijn recht op kortingen.
 4. De verzekeraar behoudt het recht om bij (langdurige) wanbetaling de aanvullende verzekeringen te laten vervallen. Indien de achterstand oploopt tot 6 maanden, zal de verzekerde worden aangemeld als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen, CAK, zoals opgenomen in de Regeling Wanbetalers Zorgverzekering. Daarbij vervalt het recht op kortingen.
 5. In situaties waarbij de deelnemer en/of verzekerde gedurende de contracttermijn verhuist naar het buitenland, vervalt de collectiviteit van UnitedConsumers per eerstvolgende einddatum, normaliter 31 december van hetzelfde verzekeringsjaar. Hierdoor vervalt het recht op korting op de VGZ/Bewuzt Zorgverzekering per eerstvolgende einddatum.

Artikel 8: Klachtenregeling

 1. Indien een deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de bemiddelingswerkzaamheden door UnitedConsumers inzake de afgesloten verzekering, kan dit per e-mail of schriftelijk gemeld worden bij UnitedConsumers.
 2. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht zal UnitedConsumers ervoor zorg dragen dat de deelnemer verneemt wie de klacht binnen UnitedConsumers onderzoekt.
 3. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht zal UnitedConsumers ervoor zorg dragen dat de deelnemer een oplossing voor de klacht wordt voorgesteld.
 4. Indien de deelnemer en UnitedConsumers gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kan de deelnemer met zijn klacht terecht bij:

  Klachteninstituut Financiële Diensten

 

Artikel 9: Bereikbaarheid

UnitedConsumers is assurantietussenpersoon, gevestigd aan de Luchthavenweg 20, 5657 EB Eindhoven. Wij zijn altijd via onze website en e-mail bereikbaar. Op werkdagen is ons kantoor telefonisch bereikbaar via nummer 040-2350560 van 08:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Artikel 10: Kwaliteit

 1. UnitedConsumers heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12013820. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
 2. UnitedConsumers is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17182211
 3. UnitedConsumers is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Diensten onder nummer 300009496. UnitedConsumers is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. UnitedConsumers is niet in het bezit van aandelen van een verzekeraar waarvoor zij bemiddelt. Ook hebben verzekeraars geen aandelenbelang in UnitedConsumers.