Wat is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

De kosten van bepaalde soorten zorg zijn zo hoog, dat de zorgverzekering ze niet (volledig) vergoedt. Denk bijvoorbeeld aan langdurig verblijf in een instelling of verpleging thuis. Al deze zorg wordt vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Sinds 2015 is dit een taak van gemeenten en zorgverzekeraars geworden. De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt daardoor de AWBZ.

AWBZ Betekenis

De afkorting AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het gaat om een wet waar iedereen premies voor betaalt. Uit dat potje worden bepaalde soorten zorg betaald die te hoog zijn voor de basis zorgverzekering, bijvoorbeeld een langdurig verblijf in een instelling of thuiszorg.

De AWBZ werd in 2015 vervangen door o.a. de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is speciaal voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Denk aan personen met ernstige dementie, met een ernstige beperking of een ernstige psychische stoornis.

Daarnaast zijn er andere wetten die de taken van de AWBZ overnemen: de Wmo, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Deze wetten werken in principe hetzelfde als de AWBZ.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Omdat deze hulp te duur is om vanuit de basisverzekering te vergoeden, kunnen patiënten aanspraak op de Wlz maken. Hiervoor geldt een bescheiden eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er om mensen zelfstandig te laten wonen. Op die manier kunnen ze volledig meedoen aan de maatschappij. Via de gemeente maken patiënten al dan niet aanspraak op hulp omtrent:

 • voldoende sociale contacten
 • een schoon en veilig huis
 • het goed regelen van praktische zaken zoals financiën
 • reizen binnen de woonplaats en regio
 • een nuttige dagbesteding
 • structuur in dag of week

Jeugdwet

Jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben bij het opgroeien, kunnen aanspraak maken op de Jeugdwet. Via de gemeente regelt u dan hulpverleners of vertrouwenspersonen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt ervoor dat iedere Nederlandse ingezetene recht heeft op basiszorg, waaronder huisartsbezoek en (korting op) geneesmiddelen. Daartoe zijn inwoners van 18 jaar en ouder verplicht een basisverzekering af te sluiten. Daarnaast dienen zij, al dan niet via hun werkgever, een klein percentage van hun brutoloon af te dragen.

AWBZ-indicatie

Wie langdurige zorg nodig heeft, kan aanspraak maken op AWBZ-zorg middels een zogeheten AWBZ-indicatie (of Wlz-indicatie). Indicatiestellers van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ) kijken hierbij naar verschillende zaken:

 • de algemene gezondheidstoestand
 • sociaal en psychisch functioneren
 • de fysieke of mentale beperkingen
 • de woning en/of woonomgeving
 • voortgang of uitbreiding van de geboden hulp

Wie hulp in huis nodig heeft, vraagt een Wmo-indicatie aan bij de gemeente.

Eigen bijdrage

Voor bepaalde hulp uit de Wlz en Wmo kan een eigen bijdrage gelden. Deze is afhankelijk van uw vermogen en/of inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft een rekenhulp voor de eigen bijdrage gemaakt waarmee u berekent hoeveel u zelf dient bij te leggen voor zorg die u nodig heeft.