PGB: Persoonsgebonden Budget

Het Persoonsgebonden Budget, afgekort PGB, is één van de gereedschappen die de overheid heeft om zorg te vergoeden die de basisverzekering niet dekt. Een tegenhanger van het PGB is de zorgverstrekking in natura. Wanneer komt u in aanmerking voor een PGB en hoe vraagt u het aan?

Wat is PGB?

Het PGB is een budget dat mensen door ziekte, ouderdom of een handicap toegekend kunnen krijgen. Met dit periodieke bedrag kunnen zij zelf benodigde zorg inkopen.

Het voordeel van een PGB is dat patiënten hier zelf mee beslissen wie hen verzorgt, wanneer dat gebeurt en waar dat plaatsvindt. In de praktijk wordt een PGB vaak ingezet voor zorg die de patiënt thuis ontvangt. Vaak is het ook toegestaan zorg door partner of een familielid uit het PGB te betalen.

Verschillende soorten PGB

Het Persoonsgebonden Budget kan allerlei doelen hebben en vormen aannemen. Het is belangrijk om te weten onder welke wet de gewenste hulp valt omdat de aanvraagprocedure voor elke wet net wat anders is.

PGB WLZ

Een PGB dat wordt toegekend op basis van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is er voor mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben. Dit kunnen chronisch zieken, mensen met een ernstige handicap of ouderen met thuiszorg zijn.

PGB WMO

Een PGB via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het invullen van de dagbesteding, huishoudelijke hulp of bepaalde voorzieningen in de woning.

PGB Jeugdwet

Ook jongeren kunnen voor een PGB in aanmerking komen. De Jeugdwet voorziet in een PGB voor kinderen en jeugdigen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Dan kan het gaan om kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging of begeleiding.

PGB ZVW

Een PGB via de ZVW (Zorgverzekeringswet) maakt het voor patiënten mogelijk om persoonlijke verpleging en/of verzorging in te kopen. Ook kinderen met behoefte aan intensieve zorg, bijvoorbeeld door autisme, kunnen voor dit Persoonsgebonden Budget in aanmerking komen.

PGB Aanvragen

De aanvraagprocedure van een PGB is afhankelijk van de wet waaronder de patiënt valt.

  1. Voor zware, langdurige zorg (WLZ) dient u een aanvraag bij het zorgkantoor in uw regio in. Hier voegt u een budgetplan aan toe. Daarna volgt een ´bewuste-keuze-gesprek´ met het zorgkantoor om te bekijken of het PGB de beste oplossing voor u is.
  2. Voor ondersteuning aan huis (WMO) of hulp via de Jeugdwet dient u de PGB-aanvraag bij uw gemeente in. U dient daarbij duidelijk aan te geven waarom u (of uw kind) zorg nodig heeft. De gemeente beoordeelt vervolgens de kwaliteit van de hulpmiddelen en diensten die u voorstelt.
  3. Verpleging en verzorging thuis (ZVW) wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Vergezeld van een budgetplan vraagt u dit PGB bij uw zorgverzekeraar aan. De verzekeraar bepaalt vervolgens of u zelf een PGB kunt beheren en of u kwalitatief goede zorg kunt inkopen.

PGB Declareren

Al maakt u zelf prijsafspraken met de zorgverlener, het is bij drie van de vier PGB-vormen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rekeningen betaalt. Bij hulp en zorg vanuit de WLZ, WMO en Jeugdwet declareert u dan ook rechtstreeks bij de SVB. Dat kan via de online omgeving ‘Mijn PGB’ of via de post, waarbij u ingevulde urenbriefjes toestuurt naar de SVB.

Bij zorg en hulp uit de Zorgverzekeringwet (ZVW) hangt het ervan af wie de salarisadministratie van de zorgverleners bijhoudt. Doet de SVB de salarisadministratie voor u, dan declareert u bij de SVB. Na goedkeuring door uw verzekeraar betaalt de SVB het loon van de zorgverlener. Ontvangt u een PGB uit de ZVW waarbij u zelf de salarisadministratie bijhoudt, dan stuurt u de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Zorgovereenkomst PGB

Bij uw declaratie heeft u een zorgovereenkomst nodig. Dit is een formele afspraak over de zorg die u ontvangt, de werktijden en de vergoeding. Afhankelijk van het wet die uw PGB heeft toegekend en het soort zorg dat u ontvangt, downloadt u bij de SVB het juiste model van de zorgovereenkomst.

Hoogte PGB

Of iemand een PGB krijgt, hangt niet af van het inkomen. Waar het inkomen wél invloed op kan hebben, is de hoogte van de eigen bijdrage. Over het algemeen is deze eigen bijdrage van symbolische omvang: klein, dus. Voor een PGB uit de Jeugdwet bestaat overigens geen eigen bijdrage.

De hoogte van uw PGB is direct gelinkt aan uw beperking en zorgbehoefte. Hier bestaan uitgebreide tabellen voor, maar het is verstandiger om persoonlijk advies aan te vragen bij uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.