Contact
Mijn UnitedConsumers

Jeugdwet: wat is PGB Jeudgwet?

De Jeugdwet is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Welke hulp valt onder de Jeugdwet, wat is het PGB Jeugdwet en hoe vraagt u deze aan? Wij helpen u graag!

Jeugdwet

 

Wat is de Jeugdwet?

De Jeugdwet is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zorg en extra ondersteuning nodig hebben. De Jeugdwet vervangt taken die tot voor kort vielen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), de Wet op de Jeugdzorg, WMO en delen van de Zorgverzekeringswet. Ook jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de Jeugdwet.

Het voornaamste doel van de Jeugdwet is het tegengaan van de versnippering van zorg voor de jeugd en zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.

Vervanging van de AWBZ

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) werd in 2015 vervangen door o.a. de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast zijn er andere wetten die de taken van de AWBZ overnemen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).


 

Jeugdzorg aanvragen

Voordat u jeugdzorg aanvraagt, is het goed om te weten hoe de jeugdzorg is georganiseerd. Er zijn in totaal 3 wetten die hulp en zorg aan jongeren bieden. Hieronder ziet u waar u terecht kunt voor verschillende soorten jeugdzorg.

1. De Jeugdwet

De Jeugdwet dekt zorg en hulp bij opvoedingsproblemen, geestelijke gezondheidszorg en zorg bij lichte lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook kinderbescherming en jeugdreclassering valt onder deze wet. U dient de aanvraag in bij het gemeentelijk WMO-loket, uw wijkteam of de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).

2. De Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) dekt huisartsenzorg, persoonlijke verpleging en verzorging, medisch specialistische zorg en hulp bij het leren omgaan met een zintuiglijke beperking. De huisarts of wijkverpleegkundige kan de aanvraag hiervoor verwerken.

3. De Wet Langdurige Zorg (Wlz)

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) biedt zorg aan jongeren met een ernstige beperking of stoornis, die 24-uurs zorg of toezicht nodig hebben. Hier is een Wlz-indicatie van het CIZ voor nodig.


 

PGB Jeugdwet

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een periodiek bedrag waarmee de ouder of voogd zelf zorg kan inkopen voor het kind. Voor zorg- of hulpbehoeften vanuit instanties waar de gemeente geen contract heeft afgesloten, kan de gemeente een Jeugdhulp PGB aanbieden.

De voorwaarden hiervoor zijn dat uw kind jeugdhulp is toegekend, dat u aan kunt tonen waarom zorg ‘in natura’ niet volstaat, dat u in staat bent om het PGB te beheren en dat u goede en veilige zorg inkoopt. Ook voor hulp uit de Zvw en Wlz bestaan persoonsgebonden budgetten.

PGB Jeugdwet aanvragen

Een PGB jeugdwet vraagt u aan door uw kind aan te melden bij de gemeente. PGB Jeugdwet aanvragen gaat dan als volgt:

  • De gemeente bekijkt de zorgvraag van uw kind.
  • Er wordt bekeken op welke zorg uw kind recht heeft.
  • U dat u en waarom u een PGB nodig heeft voor uw kind.
  • De gemeente zal vervolgens besluiten of een PGB geschikt is en wordt toegekend. 

 

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van jeugdhulp. Momenteel regelen 42 jeugdregio's zelf via een convenant de grootste administratieve problemen.


 

Verlengde Jeugdwet

Normaal gesproken vervalt jeugdzorg wanneer het kind 18 jaar wordt. De reden hiervoor is dat er dan andere wetten zijn die de zorg overnemen: de Zorgverzekeringswet, de WMO of de Wlz. Jeugdhulp voortzetten na het 18e levensjaar kan dus alleen als die niet onder deze wetten valt. Daarvoor bestaat de verlengde Jeugdwet.

In de praktijk gaat het bij de verlengde Jeugdwet om pedagogische gezinsbegeleiding, vaardigheidstrainingen, opvoedondersteuning of creatieve therapie, maar ook pleegzorg. Ook jeugdhulp die werd opgelegd na een strafrechtelijke beslissing kan doorgaan tot na het 18e levensjaar.

Verlengde Jeugdwet voorwaarde

De hulpverlening wordt sowieso stopgezet wanneer het kind 18 jaar wordt. Een voorwaarde voor de verlengde Jeugdwet is dat hervatting van de jeugdhulp nodig wordt gevonden door de gemeente.


 

Eigen bijdrage Jeugdwet

Voor gesubsidieerde zorg buiten de basisverzekering om wordt vaak een eigen bijdrage gerekend. Tot 2016 gold dit voor de Jeugdwet in de vorm van een ouderbijdrage. In 2016 kwam deze ouderbijdrage te vervallen. Sindsdien geldt er dus geen eigen bijdrage voor de Jeugdwet meer.


Ook interessant voor u
 

jongeren zorgverzekering

Wat is PGB en hoe werkt het precies?

> Lees meer

 

Energie besparen in de zomer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Wlz?

> Lees meer

 

Energie besparen in de winter

Wanneer heb ik recht op zorg uit de WMO?

> Lees meer

 

Blog homepage