Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Wat is PGB? De PGB betekenis uitgelegd

Het persoonsgebonden budget, afgekort PGB, is één van de manieren die de overheid heeft om zorg te vergoeden die de basisverzekering niet dekt. Wanneer komt u in aanmerking voor een PGB en hoe vraagt u het aan?

PGB

 

Wat is PGB?

PGB is een budget dat mensen door ziekte, ouderdom of een handicap toegekend kunnen krijgen. PGB is een afkorting voor PersoonsGebonden Budget. Met dit periodieke bedrag kunnen zij zelf benodigde zorg inkopen. Het voordeel van een PGB is dat patiënten zelf beslissen wie hen verzorgt, wanneer dat gebeurt en waar dat plaatsvindt. Een PGB kan worden ingezet voor:

 • Personen met een zintuigelijke, verstandelijke of lichamelijke beperking.
 • Jongeren met psychische problemen, een stoornis of aandoening.
 • Personen die chronisch ziek zijn.
 • Kwestbare ouderen.

PGB zorg 

In de praktijk wordt een PGB vaak ingezet voor zorg die de patiënt thuis ontvangt. Vaak is het ook toegestaan zorg door partner of een familielid uit het PGB te betalen. Andere voorbeelden van PGB zorg zijn:

 • Voorzieningen en hulpmiddelen.
 • PGB begeleiding en intensieve zorg.
 • Verpleging en persoonlijke verzorging.

 

PGB vormen en doelen

PGB kan verschillende doelen hebben. Toch is het belangrijk om te weten onder welke wet de gewenste hulp valt, omdat de aanvraagprocedure van een PGB voor elke wet net wat anders is. Vaak kunt u hier ook PGB begeleiding voor inschakelen. 

Wlz PGB

Een PGB dat wordt toegekend op basis van de Wlz (Wet Langdurige Zorg) is er voor mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben. Dit kunnen chronisch zieken, mensen met een ernstige handicap of ouderen met thuiszorg zijn.

PGB WMO

Een PGB via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het invullen van de dagbesteding, huishoudelijke hulp of bepaalde voorzieningen in de woning.

PGB Jeugdwet

Ook jongeren kunnen voor een PGB in aanmerking komen. De Jeugdwet voorziet in een PGB voor kinderen en jeugdigen die ondersteuning of zorg nodig hebben. 

PGB Zvw

Een PGB via de Zvw (Zorgverzekeringswet) maakt het voor patiënten mogelijk om persoonlijke verpleging en/of verzorging in te kopen. Ook kinderen met behoefte aan intensieve zorg, bijvoorbeeld door autisme, kunnen voor dit persoonsgebonden budget in aanmerking komen.


 

PGB aanvragen

De aanvraagprocedure van een PGB is afhankelijk van de wet waaronder de patiënt valt. Er zijn drie verschillende loketten waar u een PGB kunt aanvragen, namelijk de gemeente, het CIZ en uw zorgverzekeraar. In onderstaande tabel ziet u uitgelegd staan hoe u een PGB per PGB vorm kunt aanvragen:

Wlz PGB

PGB WMO

PGB Jeugdwet

PGB Zvw

Wie?

Personen die langdurig intensieve zorg nodig hebben in omgeving.

Wie?

Personen die ondersteuning of hulp nodig hebben thuis.

Wie?

Jongeren die ondersteuning, zorg en hulp nodig hebben.

Wie?

Personen die verpleging en zorg thuis nodig hebben.

Loket?

Het CIZ

Loket?

De gemeente

Loket?

De gemeente

Loket?

De zorgverzekeraar

Hoe werkt het? 

 1. U meldt zich aan bij het CIZ.
 2. Het CIZ bekijkt uw situatie.
 3. Er wordt bekeken welke zorg u nodig heeft.
 4. De indicatie wordt opgestuurd naar het zorgkantoor.
 5. Bij het zorgkantoor vraagt u een PGB aan.
 6. U beargumenteert waarom een PGB bij u past.
 7. Het zorgkantoor beoordeelt of een PGB geschikt is voor u.

Hoe werkt het? 

 1. U meldt zich bij uw gemeente.
 2. De gemeente bekijkt uw situatie.
 3. Er wordt bekeken welke PGB zorg u nodig heeft.
 4. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van PGB zorg.
 5. U beargumenteert waarom een PGB bij u past.
 6. De gemeente beoordeelt of een PGB geschikt is voor u.

Hoe werkt het? 

 1. U meldt uw kind aan bij de gemeente.
 2. De gemeente bekijkt de zorgvraag.
 3. Er wordt bekeken op welke zorg uw kind recht heeft.
 4. U beargumenteert waarom PGB zorg nodig is voor uw kind.
 5. De gemeente beoordeelt of een PGB geschikt is en wordt toegekend.

   

Hoe werkt het? 

 1. U meldt zich bij uw zorgverzekeraar
 2. U vraagt een Zvw-budget aan.
 3. Uw zorgverzekeraar bekijkt vervolgens uw aanvraag.
 4. Het kan zijn dat u uw PGB-aanvraag moet toelichten.
 5. De verzekeraar beoordeelt of de aanvraag goed is of niet.

   

 

Uitbetaling PGB

Bij hulp en zorg vanuit de Wlz, WMO en Jeugdwet declareert u rechtstreeks bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan via de online omgeving ‘Mijn PGB’ of via de post, waarbij u ingevulde urenbriefjes toestuurt naar de SVB.

Bij zorg en hulp uit de Zorgverzekeringwet (Zvw) hangt het ervan af wie de salarisadministratie van de zorgverleners bijhoudt. Doet de SVB de salarisadministratie voor u, dan declareert u bij de SVB. Na goedkeuring van uw verzekeraar betaalt de SVB de zorgverlener. Ontvangt u een PGB uit de Zvw waarbij u zelf de salarisadministratie moet bijhouden? Dan stuurt u de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.


 

Zorgovereenkomst PGB

Om te kunnen declareren heeft u een zorgovereenkomst nodig. Dit is een formele afspraak over de zorg die u ontvangt, de werktijden en de vergoeding. Afhankelijk van de wet die uw PGB heeft toegekend en het soort zorg dat u ontvangt, downloadt u bij de SVB het juiste model van de zorgovereenkomst PGB.


 

Hoogte PGB

Of iemand een PGB krijgt, hangt niet af van het inkomen. Waar het inkomen wél invloed op kan hebben, is de hoogte van de eigen bijdrage. Voor de meeste persoonsgebonden budgetten geldt een kleine eigen bijdrage. Voor een PGB uit de Jeugdwet bestaat overigens geen eigen bijdrage.

De hoogte van uw PGB is direct gelinkt aan uw beperking en zorgbehoefte. Wilt u een indicatie van de hoogte van uw PGB? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar, gemeente of het zorgkantoor.


Aanbevolen voor u


 

Kennisbank homepage

Terug naar boven