Vergoeding Thuiszorg

Thuiszorg kan gedeeltelijk vergoed worden vanuit uw zorgverzekering, maar wordt soms ook geregeld door de gemeente. Hoe werkt dit precies, wanneer komt u in aanmerking voor thuiszorg en hoe wordt dat geregeld?

vinkje Vergoeding thuiszorg uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
kruisje Eigen risico van toepassing
vinkje Eigen bijdrage thuiszorg van toepassing
vinkje Verwijsbrief (voor palliatieve terminale zorg en thuiszorg onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist)
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Vergoeding thuiszorg

Thuiszorg voor mensen van 18 jaar en ouder wordt vergoed uit de basisverzekering. Onder thuiszorg verstaan we verzorging en verpleging bij u thuis die wordt verleend door verpleegkundigen. Hier betaalt u bij een aangesloten zorgverlener zelf niets voor. U heeft voor de vergoeding van thuiszorg wel een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig. De soorten zorg die onder thuiszorg vallen zijn:

Soort thuiszorg Vergoeding thuiszorg uit Wie regelt de zorg?
(Wijk-)verpleging: Zorg door verpleegkundigen in uw eigen omgeving. Alleen wanneer er behoefte is aan geneeskundige zorg. Zorgverzekeringswet (Zvw) 1. Indicatie aanvragen via thuiszorginstelling
2. Wijkverpleging stelt indicatie vast
3. Geneeskundige verpleging wordt verzorgd door de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Persoonlijke verzorging: Ondersteuning bij een aandoening of beperking waardoor u bijvoorbeeld uzelf niet meer kunt aankleden en wassen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvragen bij gemeente (indien er geen sprake is van geneeskundige verzorging)
Begeleiding bij zelfstandig functioneren: Hulp in het huishouden en dagelijks functioneren voor mensen met een psychosociale beperking. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvragen bij gemeente
Huishoudelijke hulp: Voor wie niet meer in staat is het huishouden zelf te doen wegens medische redenen (bij ziekte, na een ongeluk of als u slecht ter been bent). Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvragen bij gemeente
Terminale zorg: Patiënten met een levensverwachting van 3 maanden of minder. Hierbij hoort ondersteuning bij ziekteverschijnselen zoals pijn, jeuk, benauwdheid en geestelijke klachten. Zorgverzekeringswet (Zvw) Zorgverzekeraar
24-uurszorg en nachtzorg: Wanneer op medische indicatie iemand gedurende de nacht en/of dag verzorging of verpleging nodig heeft. Wet langdurige zorg (Wlz) Zorgkantoor, declaratie via Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Eigen bijdrage thuiszorg

De WLZ en de WMO dekken niet de volledige kosten van thuiszorg. Daarvoor moet een eigen bijdrage betaald worden. De eigen bijdrage van de WMO is in 2020 maximaal € 19,- per 4 weken. De eigen bijdrage van de Wlz hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie, benodigde zorg en inkomen. Voor overige thuiszorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Zorgverzekeringswet thuiszorg

Vanaf 2015 wordt ondersteuning en langdurige zorg niet meer via de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) geregeld. Persoonlijke verzorging en wijkverpleging wordt nu geregeld binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat de zorgverzekeraar de verantwoordelijke is voor de verzorging en verpleging bij u thuis. Zorgverzekeraars mogen zo zelf zorg op prijs en kwaliteit inkopen bij thuiszorginstellingen.

Terminale thuiszorg vergoeding

Wanneer iemand een levensverwachting heeft van 3 maanden of minder, kan er terminale thuiszorg geregeld worden. Deze zorg duurt totdat iemand overlijdt, ook als dit langer duurt dan 3 maanden. Het doel van terminale thuiszorg is om de kwaliteit van leven in de laatste maanden zo hoog mogelijk te houden. Hieronder valt:

  • Verzorging en verpleging.
  • Controle van de gezondheid.
  • Aandacht voor zingeving en spiritualiteit.
  • Ondersteuning bij psychische en sociale problemen.
  • Behandeling van pijn en andere lichamelijke klachten.
  • Ondersteuning bij het afronden van het leven en afscheid nemen.

Terminale thuiszorg kan zowel in een zorginstelling als thuis plaatsvinden. Dit wordt geregeld en vergoed via de zorgverzekering of via een indicatie voor de Wlz. In geval van de Wlz betaalt u eigen bijdrage. U betaalt in geen geval eigen risico.

WMO vergoeding

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is een wet die zorgt voor hulp en ondersteuning thuis. Het doel hiervan is u te helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. U krijgt maximaal drie uur thuiszorg per dag vergoed. Daarnaast moet u een wettelijke eigen bijdrage thuiszorg betalen via de WMO.

AWBZ vergoeding en de Wet langdurige zorg

Tot 2015 was er de Algemene Wet bijzonder Zorg (AWBZ). De AWBZ taken zijn sinds 2015 ondergebracht in 3 nieuwe wetten. Een daarvan is de Wet langdurige zorg (Wlz). Een aantal taken die eerst onder de AWBZ vielen, worden nu opgepakt door de Wlz. Onder deze wet valt zorg voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte. Bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of een handicap. Hiervoor is vaak 24 uur per dag zorg nodig.

Om een Wlz vergoeding te krijgen, meldt u zich aan bij het Centrum Indicatieinstelling Zorg (CIZ). Zij zullen een persoonlijk gesprek met u aangaan om een indicatie te kunnen stellen. Zo weet u precies welke zorg u nodig heeft en krijgt. U kunt deze zorg in natura krijgen door middel van verblijf in een instelling of in uw thuisomgeving. Een andere optie is om u aan te melden voor een persoonsgebonden budget (PGB). Hoe dat werkt wordt uitgelegd in onderstaande video.