Extra steun voor mantelzorgers

Mantelzorg geven is een zware taak. Gelukkig zijn er een aantal ondersteuningen die het voor u makkelijker maken. Ook buiten de zorgverzekering kunt u namelijk vergoedingen aanvragen bij instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank of uw gemeente. Want u moet soms ook een beetje aan uzelf denken.

Eén op de zeven mantelzorgers geeft aan mantelzorg zwaar, zeer belastend of zelfs overbelastend te vinden. Ondersteuning en vergoedingen kunnen uw taak wat makkelijker maken. Wist u bijvoorbeeld dat een zorgvrager aanspraak kan maken op een persoonsgebonden budget? Of dat u als mantelzorger een parkeervergunning bij uw zorgvrager voor de deur kunt krijgen? UnitedConsumers zette de verschillende vergoedingen voor u op een rij. Dat is wat we doen.

mantelzorg

Het persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft uw naaste zorg of ondersteuning nodig die u niet (direct) kunt bieden? Het persoonsgebonden budget (pgb) laat mensen zelf de zorg inkopen die ze nodig hebben. Dit kan gaan om verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en intensieve zorg. Met een persoonsgebonden budget bent u vrij om zelf uw zorgverleners te kiezen: dat heet zorg inkopen. En dat kan dus ook een mantelzorger zijn.

Iedereen die het nodig heeft kan een pgb aanvragen. Het inkomen doet er niet toe, maar de financiële situatie heeft wel invloed op de eigen bijdrage. Een alternatief op het pgb is zorg in natura, daarbij mag u de zorg niet kiezen. De Thuiszorg valt daar onder andere onder. Het pgb kan verschillende vormen hebben:

1. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Mensen die persoonlijke verpleging of verzorging nodig hebben komen hiervoor in aanmerking. Ook kinderen met autisme kunnen hier recht op hebben. Wilt u een pgb aanvragen? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige die door de zorgverzekeraar is aangesteld. Deze gaat kijken of de aanvrager in aanmerking komt. Voor de pgb-Zvw gelden de volgende voorwaarden:

 • U motiveert duidelijk waarom u het pgb wilt.
 • U stelt een budgetplan op waarin staat welke zorg u wilt inkopen.
 • In uw polisvoorwaarden staat het reglement voor een pgb beschreven.
 • Neem deze dus goed door. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.
 • De zorgverzekeraar kijkt vervolgens of de pgb geschikt is en beoordeelt de kwaliteit van de zorg die u wilt inkopen.

2. Via de Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze pgb is voor mensen die voor een langere tijd intensieve zorg nodig hebben. Denk hierbij aan kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking. U vraagt een pgb-Wlz aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij brengen in kaart op welke zorg de aanvrager recht heeft. Vervolgens kunt u kiezen of u gaat voor zorg in natura of het persoonsgebonden budget. Ook hiervoor gelden voorwaarden:

 • U krijgt uw behandelingen niet vergoed uit het pgb.
 • U stelt een budgetplan op waarin staat welke zorg u wilt inkopen.
 • Het kan zijn dat het verplicht is dat iemand anders het pgb voor u beheert.
 • U stelt een contract op met de zorgverleners waarin de zorg staat beschreven. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keurt het contract goed.

3. Via de Jeugdwet

Die is bedoeld voor kinderen en jeugd die zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. De gemeente zal wel vaak eerst zorg in natura aanbieden. Wanneer blijkt dat een pgb echt nodig is voor de zorg van uw kind, kunt u deze aanvragen bij de gemeente. De gemeente of jeugdarts bekijken hoeveel en welke zorg er nodig is. Als de zelf ingekochte zorg duurder is dan zorg in natura, mag het pgb niet worden geweigerd. Hulp nodig bij het aanvragen? U kunt bij de gemeente gratis een cliëntondersteuner aanvragen. Voor de Jeugdwet gelden de volgende voorwaarden:

 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de zorg en diensten die u wilt.
 • U motiveert duidelijk waarom uw kind het pgb wilt en waarom zorg in natura niet past.
 • Voor de hulp die uw kind krijgt via familie, kennissen en vrienden kunnen extra regels gelden.

4. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Deze is bedoeld voor mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of hulpmiddelen. U kunt bij het zorgloket van de gemeente terecht als u huishoudelijke hulp nodig heeft of aanpassingen in uw huis wilt. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • U motiveert duidelijk waarom u het pgb wilt.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de zorg en diensten die u wilt.
 • Voor de hulp die u krijgt via familie, kennissen en vrienden kunnen extra regels gelden.

Belastingaangifte doen

Bent u niet verplicht om jaarlijks belastingaangifte te doen? Dan loont het om het vrijwillig te doen. De Belastingdienst houdt vrijwel altijd geld in op uw loon, uitkering of pensioen. Heeft u veel zorgkosten, dan kunt die inhouding vaak gedeeltelijk terugkrijgen. Vooral bij een laag inkomen is de kans op teruggave groot.

Iemand die mantelzorg ontvangt maakt namelijk vaak veel zorgkosten. Bij uw gemeente kunt u een tegemoetkoming meerkosten aanvragen. Ook deze regelingen verschillen weer per gemeente, maar het is altijd verstandig om het na te vragen.

Daarnaast kunt u door de aftrek van zorgkosten uw (toetsings)inkomen verlagen. Dit inkomen is van invloed op de hoogte van bijvoorbeeld uw eigen bijdrage voor de WMO en voor de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.

Individuele bijzondere bijstand

Wanneer u noodzakelijke kosten niet zelf kunt betalen en ze niet met een andere regeling vergoed krijgt, is er de individuele bijzondere bijstand. Deze wordt helemaal op uw persoonlijke situatie afgestemd. Ook deze aanvraag doet u bij uw gemeente.

Mantelzorgwaardering

Gemeenten moeten hun mantelzorgers waarderen. Dat staat in de wet. Hiervoor krijgen ze een budget dat ze naar eigen wens mogen inzetten. De gemeente legt in haar verordening vast hoe zij de waardering vormgeeft. Wanneer u contact opneemt met het Wmo-loket bij de gemeente kunt u beroep doen op mantelzorwaardering. Het kan zijn dat u een financiële tegemoetkoming krijgt of een kortingspas. Er worden ook groepsactiviteiten georganiseerd, maar dat verschilt per gemeente.

Extra kinderbijslag

Heeft u een kind dat gehandicapt of ernstig ziek is? Dan komt in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Parkeervergunningen

Verzorgt u iemand die in de stad woont en enkel parkeerplaatsen voor vergunninghouders voor de deur heeft? Dat hoeft geen probleem te zijn. In een aantal gemeenten krijgen mantelzorgers een parkeervergunning, zodat ze dichtbij het huis van degene kunnen parkeren die ze verzorgen. Informeer ook daarvoor bij de gemeente.

Vergoeding van de reiskosten

Er zijn gemeenten die de reiskosten van een mantelzorger met bijstandsuitkering vergoeden. Als u samen woont met uw zorgvrager en die voor een langere tijd wordt opgenomen, kunt u de reiskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Openbaar vervoer

Reist u weleens samen met uw zorgvrager met het openbaar vervoer? U kunt gratis een OV-begeleiderskaart aanvragen en gratis met hem meereizen. De kaart is geldig in bussen, treinen, trams, metro’s en de regiotaxi. Wel zo makkelijk. U kunt de kaart aanvragen op ov-begeleiderskaart.nl.

Respijtzorg

Respijtzorg valt weliswaar voor een deel onder de zorgverzekeraar, maar voor een deel ook onder de gemeente. Zo kan deze dienstverlening volledig vergoed worden, omdat het gaat om vrijwilligerswerk. Mochten er wel kosten zijn dan kan u die wellicht vergoed krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als de zorgvrager daaruit ondersteuning krijgt, kan hij respijtzorg aanragen bij de gemeente. Daar zit wel een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

Wanneer de zorgvrager de zorg vanuit de Wet langdurge zorg (Wlz) krijgt via een persoongebonden budget, kan er uit dat budget ook respijtzorg worden ingekocht.

Steunpunten Mantelzorg

Soms is het fijn om met andere mantelzorgers te praten of te overleggen. Steunpunten mantelzorg zijn er om u als mantelzorger te ondersteunen met kennis, advies en hulp. Daarnaast kunt u met mede-mantelzorgers praten en handige cursussen volgen. Zo raakt u niet overbelast met deze zware, maar toch dankbare taak.

 

Meer pagina’s over mantelzorg