Wat is PGB? De betekenis van PGB uitgelegd

Het persoonsgebonden budget, afgekort PGB, is één van de manieren die de overheid heeft om zorg te vergoeden die de basisverzekering niet dekt. Wanneer komt u in aanmerking voor een PGB en hoe vraagt u het aan?

PGB

 

Wat is het PGB?

Het PGB is een budget dat mensen door ziekte, ouderdom of een handicap toegekend kunnen krijgen. Met dit periodieke bedrag kunnen zij zelf benodigde zorg inkopen. Het voordeel van een PGB is dat patiënten zelf beslissen wie hen verzorgt, wanneer dat gebeurt en waar dat plaatsvindt. In de praktijk wordt een PGB vaak ingezet voor zorg die de patiënt thuis ontvangt. Vaak is het ook toegestaan zorg door partner of een familielid uit het PGB te betalen.


 

PGB zorg

Het persoonsgebonden budget kan verschillende doelen hebben. Toch is het belangrijk om te weten onder welke wet de gewenste hulp valt, omdat de aanvraagprocedure van een PGB voor elke wet net wat anders is.

PGB Wlz

Een PGB dat wordt toegekend op basis van de Wlz (Wet Langdurige Zorg) is er voor mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben. Dit kunnen chronisch zieken, mensen met een ernstige handicap of ouderen met thuiszorg zijn.

PGB WMO

Een PGB via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het invullen van de dagbesteding, huishoudelijke hulp of bepaalde voorzieningen in de woning.

PGB Jeugdwet

Ook jongeren kunnen voor een PGB in aanmerking komen. De Jeugdwet voorziet in een PGB voor kinderen en jeugdigen die ondersteuning of zorg nodig hebben. 

PGB Zvw

Een PGB via de Zvw (Zorgverzekeringswet) maakt het voor patiënten mogelijk om persoonlijke verpleging en/of verzorging in te kopen. Ook kinderen met behoefte aan intensieve zorg, bijvoorbeeld door autisme, kunnen voor dit persoonsgebonden budget in aanmerking komen.


 

PGB aanvragen

De aanvraagprocedure van een PGB is afhankelijk van de wet waaronder de patiënt valt.

  1. Voor zware, langdurige zorg (Wlz) dient u een aanvraag bij het zorgkantoor in uw regio in. Hier voegt u een budgetplan aan toe. Daarna volgt een ´bewuste-keuze-gesprek´ met het zorgkantoor om te bekijken of het PGB de beste oplossing voor u is.
  2. Voor ondersteuning aan huis (WMO) of hulp via de Jeugdwet, dient u de PGB-aanvraag bij uw gemeente in. U dient daarbij duidelijk aan te geven waarom u (of uw kind) zorg nodig heeft. De gemeente beoordeelt vervolgens de kwaliteit van de hulpmiddelen en diensten die u voorstelt.
  3. Verpleging en verzorging thuis wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed (Zvw). Het PGB hiervoor vraagt u bij uw zorgverzekeraar aan. De verzekeraar bepaalt vervolgens of u zelf een PGB kunt beheren en of u kwalitatief goede zorg kunt inkopen.

 

Uitbetaling PGB

Bij hulp en zorg vanuit de Wlz, WMO en Jeugdwet declareert u rechtstreeks bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan via de online omgeving ‘Mijn PGB’ of via de post, waarbij u ingevulde urenbriefjes toestuurt naar de SVB.

Bij zorg en hulp uit de Zorgverzekeringwet (Zvw) hangt het ervan af wie de salarisadministratie van de zorgverleners bijhoudt. Doet de SVB de salarisadministratie voor u, dan declareert u bij de SVB. Na goedkeuring van uw verzekeraar betaalt de SVB de zorgverlener. Ontvangt u een PGB uit de Zvw waarbij u zelf de salarisadministratie moet bijhouden? Dan stuurt u de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.


 

Zorgovereenkomst PGB

Bij uw declaratie heeft u een zorgovereenkomst nodig. Dit is een formele afspraak over de zorg die u ontvangt, de werktijden en de vergoeding. Afhankelijk van de wet die uw PGB heeft toegekend en het soort zorg dat u ontvangt, downloadt u bij de SVB het juiste model van de zorgovereenkomst.


 

Hoogte PGB

Of iemand een PGB krijgt, hangt niet af van het inkomen. Waar het inkomen wél invloed op kan hebben, is de hoogte van de eigen bijdrage. Voor de meeste persoonsgebonden budgetten geldt een kleine eigen bijdrage. Voor een PGB uit de Jeugdwet bestaat overigens geen eigen bijdrage.

De hoogte van uw PGB is direct gelinkt aan uw beperking en zorgbehoefte. Wilt u een indicatie van de hoogte van uw PGB? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar, gemeente of het zorgkantoor.


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage