Contact
Mijn UnitedConsumers

Voorwaarden telecom

Op alle producten die je via UnitedConsumers afneemt zijn de "Algemene voorwaarden" van UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. van toepassing:


Voorwaarden kortingstegoed

Bij sommige GSM producten van UnitedConsumers ga je korting opbouwen in een online kortingstegoed. Dit geld wordt beheerd door de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd door UnitedConsumers. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden UnitedConsumers het geld beheert en onder welke voorwaarden je de opgebouwde korting kunt laten uitkeren op je bankrekening.


Voorwaarden UnitedConsumers telecom

Indien je een bestelling voor een mobiele telefoon en/of een mobiel abonnement plaatst via UnitedConsumers dan bemiddelt UnitedConsumers Telecom B.V. voor je tussen jou en de mobiele serviceprovider. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd door UnitedConsumers. Hierin staat o.a. beschreven welke verantwoordelijkheden voor rekening van UnitedConsumers komen en welke verantwoordelijkheden je zelf als klant draagt.


Voorwaarden telecom serviceprovider

Indien je een telefoonabonnement afneemt via UnitedConsumers, ga je automatisch ook een overeenkomst aan met een mobiele serviceprovider. Welke provider dit is hangt af van de keuze die je gemaakt hebt bij je bestelling. In het besteltraject zullen de provider-specifieke voorwaarden worden gepresenteerd. Je dient deze voorwaarden te accepteren om te bestelling te kunnen plaatsen.


 

(februari 2020)

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
Artikel 2 Aanmelding voor deelname aan GSM netwerken
Artikel 3 Kortingsregeling
Artikel 4 Aandachtspunten voor deelnemer
Artikel 5 Minimale leeftijd- en nationaliteits-eis voor een abonnement
Artikel 6 Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten
Artikel 7 Prijzen en Tarieven
Artikel 8 Betaling
Artikel 9 Afleveringstermijn
Artikel 10 Aflevering en risico
Artikel 11 Wijziging van de opdracht
Artikel 12 Verzuim
Artikel 13 Annuleren
Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 15 Overmacht
Artikel 16 Intellectuele eigendom
Artikel 17 Inspectie en Reclame
Artikel 18 Garantie
Artikel 19 Retentierecht
Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 21 Persoonsgegevens
Artikel 22 Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van deelnemer
Artikel 23 Overdracht van rechten en verplichtingen
Artikel 24 Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten door UnitedConsumers
Artikel 25 Diensten
Artikel 26 Vragen, klachten en geschillen
Artikel 27 Toepasselijk recht

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze aanvullende voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden van UnitedConsumers en zijn daarmee van toepassing zodra een overeenkomst tussen de deelnemer en UnitedConsumers Telecom B.V. is gesloten.

Artikel 2: Aanmelding voor deelname aan GSM netwerken

 1. Na aanmelding bij UnitedConsumers Telecom B.V. (hierna te noemen UnitedConsumers) treedt zij op als bemiddelaar bij het afsluiten van het gewenste GSM-abonnement (hierna te noemen abonnement). UnitedConsumers behandelt deze aanvraag met de grootst mogelijke zorg.
 2. De deelnemer ontvangt na aanmelding een aanbieding van de door hem bij de aanmelding aangegeven leverancier van telecomdiensten en sluit na aanvaarding van dit aanbod een GSM-abonnement met deze leverancier van telecomdiensten, op welke overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden van de desbetreffende leverancier van telecomdiensten van toepassing zijn.
 3. Indien de deelnemer gebruik wenst te maken van een netwerk van een leverancier van telecomdiensten met wie UnitedConsumers een samenwerkings-overeenkomst heeft gesloten, dient hij te beschikken over een SIMlock-vrij telefoontoestel.

Artikel 3: Kortingsregeling

Bij het afsluiten van een abonnement wordt steeds duidelijk vermeld welke kortingsregeling of combinatie daarvan van toepassing is. Op navolgende manieren kan de kortingsregeling enkelvoudig of in combinatie worden verstrekt;

 1. Bij een bestelling van een abonnement met toestel, wordt de korting direct verrekend in de lagere prijs die de deelnemer betaalt voor het bestelde GSM toestel.
 2. Indien de deelnemer alleen een abonnement besteld heeft, wordt de totale korting die de deelnemer van UnitedConsumers en het netwerk ontvangt, binnen 45 dagen na activering van het abonnement op bankrekening van deelnemer gestort. Het bedrag ontvangt de deelnemer ineens voor ëën heel jaar vooruit. Het geldbedrag dat de deelnemer van UnitedConsumers ontvangt betreft de totale korting, voor de gehele looptijd van het abonnement.
 3. De korting wordt rechtstreeks via de factuur van de betreffende leverancier van telecomdiensten (netwerk) verwerkt.
 4. De deelnemer bouwt een kortingstegoed op bij UnitedConsumers, waarop de Voorwaarden van beheer en uitkering kortingsgelden Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma van toepassing is.

 

Artikel 4: Aandachtspunten voor deelnemer

 

 1. UnitedConsumers is niet verantwoordelijk voor het nummerbehoud van de deelnemer in geval van aanmelding. De verantwoordelijkheid voor de toekenning van telefoonnummers en dus ook voor nummerbehoud ligt bij de betreffende leverancier van telecomdiensten. UnitedConsumers is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het feit dat het verzoek tot nummerbehoud niet wordt gehonoreerd.
 2. UnitedConsumers is niet aansprakelijk indien het door de deelnemer gehanteerde telefoontoestel niet blijkt te werken in combinatie met het door hem bij de aanmelding aangegeven gewenste netwerk. Of deze combinatie mogelijk is, dient de deelnemer zelf voor aanmelding te controleren.
 3. UnitedConsumers bemiddelt in het afsluiten van abonnementen bij netwerken. De deelnemer sluit vervolgens zelf een abonnement af met het betreffende netwerk. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van het netwerk door de deelnemer waarbij die zich heeft aangemeld.
 4. De verantwoordelijkheid voor de beschikking over een SIMlock-vrij telefoontoestel ligt bij de deelnemer zelf. De deelnemer dient zijn telefoontoestel hierop voor aanmelding te controleren.

 

Artikel 5: Minimale leeftijd- en nationaliteits-eis voor een abonnement

De minimale leeftijd voor de aanvraag van een abonnement is 18 jaar (bij een enkele leverancier van telecomdiensten is dit mogelijk vanaf 16 jaar, mits de ouders hiervoor een machtiging geven). De deelnemer dient te beschikken over een geldig legitimatiebewijs of eventueel een verblijfsvergunning die minimaal 1 jaar geldig is en ontvangt zijn bankafschriften op een Nederlands adres (geen postbus!).

Artikel 6: Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

 

 1. Een aanbieding van UnitedConsumers bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging voor het plaatsen van een order door deelnemer. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende een termijn van dertig dagen, tenzij anders vermeld.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover UnitedConsumers een order van deelnemer schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) aanvaardt door een daartoe bevoegd persoon.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst is UnitedConsumers, gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor een geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van deelnemer om deze verlangde zekerheid te stellen geeft UnitedConsumers het recht de order te weigeren.
 4. UnitedConsumers is bevoegd ter uitvoering van haar diensten, installatie of modificatie derden in te schakelen.
 5. Bij alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enzovoort die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes worden weergegeven, zijn druk- en plaatsfouten voorbehouden. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of ander aanspraken door deelnemer. Dit geldt eveneens voor ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld kleine modelveranderingen) van of aan de door UnitedConsumers (door)geleverde producten.
 6. Ingeval deelnemer via de website van UnitedConsumers of anderszins bij UnitedConsumers een abonnement bestelt, stuurt UnitedConsumers per gewone post aan deelnemer een abonnementscontract tussen deelnemer en de betreffende leverancier van telecomdiensten. Deelnemer zal dit contract ondertekend aan UnitedConsumers retour zenden, waarna de door UnitedConsumers te verlenen dienst slechts bestaat in (bemiddeling bij) aansluiting van deelnemer op het netwerk van de betreffende leverancier van telecomdiensten en toezending van de SIMkaart, al dan niet in combinatie met een telecomtoestel.
 7. UnitedConsumers is geen partij bij het abonnementscontract tussen deelnemer en de betreffende leverancier van telecomdiensten. Bij vragen over of problemen in de uitvoering van het abonnementscontract dient deelnemer zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende leverancier van telecomdiensten.
 8. Een overeenkomst tussen UnitedConsumers en deelnemer welke is gebaseerd op een vrijblijvende aanbieding -aangevraagd via de UnitedConsumers websites- komt enkel tot stand, indien deelnemer een order van UnitedConsumers schriftelijk, en voorzien van datum en handtekening, retourneert en door UnitedConsumers wordt geaccepteerd.

 

Artikel 7: Prijzen en Tarieven

 

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Alhoewel UnitedConsumers steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan deelnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8: Betaling

 

 1. In geval deelnemer een natuurlijk persoon -niet handelend vanuit beroep of bedrijf- betreft welke via de websites van UnitedConsumers of via elektronische weg een overeenkomst is aangegaan vindt levering onder rembours plaats.
 2. Indien de betaalwijze niet uitdrukkelijk is overeengekomen en betaling aan UnitedConsumers dient te geschieden, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na levering. Alsdan is deelnemer niet gerechtigd kortingen of inhoudingen toe te passen.
 3. Deelnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag 1,5% rente verschuldigd, per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de verzending van de facturen. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
 4. UnitedConsumers is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en wettelijke rente om van deelnemer alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderd vijftig euro) exclusief BTW. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
 5. Deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van UnitedConsumers, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
 6. Deelnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij deelnemer binnen dertig dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de ingevolge artikel 26 bevoegde rechter.
 7. Indien op enig moment bij UnitedConsumers gerede twijfel bestaat of kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van deelnemer, en/of in het geval dat deelnemer bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door UnitedConsumers tenminste eenmaal is aangemaand, is UnitedConsumers gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende overeenkomsten van deelnemer te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom van de producten en/of vergoeding van de diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat UnitedConsumers onder de overeenkomst van deelnemer te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de gebruikelijke rembourscondities.
 8. Indien UnitedConsumers, uit coulance overwegingen of anderszins, aan deelnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 

Artikel 9: Afleveringstermijn

 

 1. In geval deelnemer een natuurlijk persoon -niet handelend vanuit beroep of bedrijf- betreft welke via de website van UnitedConsumers of via elektronische weg een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan dient levering door UnitedConsumers uiterlijk te geschieden binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop deelnemer zijn bestelling bij UnitedConsumers heeft gedaan. De dag waarop deelnemer zijn bestelling heeft gedaan wordt geacht te zijn de dag waarop UnitedConsumers de door deelnemer aanvaarde order heeft ontvangen en aanvaard, met in acht neming van het eerder hieromtrent gestelde in deze voorwaarden.
 2. Bij overschrijding van enige termijn heeft deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of enige andere actie jegens UnitedConsumers tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van UnitedConsumers. Slechts dan is deelnemer, na schriftelijke ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 3. In geval van nummerbehoud bij abonnement geldt de datum van activatie door de leverancier van telecomdiensten als datum bestelling.
 4. Indien UnitedConsumers voor uitvoering van de overeenkomst(en) gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door deelnemer moeten worden verstrekt, gaat de vermelde levertermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in bruikbare vorm in het bezit zijn van UnitedConsumers.
 5. UnitedConsumers heeft ten allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren

 

Artikel 10: Aflevering en risico

 

 1. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door UnitedConsumers en deelnemer schriftelijk is overeengekomen. Wenst de deelnemer een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. UnitedConsumers is gerechtigd elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, te factureren. In een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in het artikel met de titel "Betaling".
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 4. UnitedConsumers heeft het recht een product of dienst van gelijke kwaliteit en prijs te leveren.
 5. Levering zal geschieden per post, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Leveringen kunnen in meerdere delen geschieden.
 7. Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen UnitedConsumers en deelnemer, gaat over op deelnemer op het moment van levering van die producten aan deelnemer.
 8. UnitedConsumers is niet verantwoordelijk voor de acceptatie van de postzending door de deelnemer.
 9. De deelnemer dient zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering. Mocht deelnemer de producten niet of niet tijdig afnemen dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Alle kosten als gevolg van het niet accepteren van de levering komen voor rekening van de deelnemer.

 

Artikel 11: Wijziging van de opdracht

 

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, kunnen slechts schriftelijk of via email door of namens deelnemer worden aangebracht. Veroorzaken deze wijzigingen hogere kosten, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, dan worden deze aan deelnemer extra in rekening gebracht.
 2. Een wijziging, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, geldt slechts voor de betreffende overeenkomst.
 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door UnitedConsumers buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden. Een dergelijke overschrijding geeft deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of enige andere actie jegens UnitedConsumers.

 

Artikel 12: Verzuim

 

 1. Indien de deelnemer tekort schiet in enige verplichting uit een overeenkomst met UnitedConsumers alsmede in geval van onder bewind stelling van deelnemer, is deelnemer van rechtswege in verzuim.
 2. In het geval van lid 1 van dit artikel, is UnitedConsumers gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan UnitedConsumers toekomende rechten ter zake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Ingeval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van deelnemer, of overlijden wanneer deelnemer een natuurlijk persoon is, is UnitedConsumers gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
 4. Indien de deelnemer, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, zijn noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door UnitedConsumers niet verleend of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is UnitedConsumers gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de deelnemer daartoe door UnitedConsumers in gebreke is gesteld de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van UnitedConsumers om van deelnemer vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door deelnemer veroorzaakte verhindering in de nakoming door UnitedConsumers voortduurt, door deelnemer van UnitedConsumers geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl UnitedConsumers gerechtigd is van deelnemer vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de deelnemer.

 

Artikel 13: Annuleren

 

 1. Indien deelnemer de opdracht annuleert en/of producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door UnitedConsumers reeds aangeschafte materialen en onderdelen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Deelnemer zal eveneens aan UnitedConsumers als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van eenderde van de overeengekomen prijs. Deelnemer is voorts verplicht UnitedConsumers te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.
 2. Onverminderd het vermelde in lid 1 van dit artikel behoudt UnitedConsumers zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Het al dan niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen deelnemer en UnitedConsumers uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval deelnemer een natuurlijk persoon -niet handelend vanuit beroep of bedrijf- betreft welke via de website van UnitedConsumers of via elektronische weg een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan, gelden de volgende voorwaarden:
 4. De deelnemer heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst te ontbinden. Deelnemer heeft recht op restitutie van het door hem betaalde.
 5. Een ontbinding van een overeenkomst kan alleen geschieden mits deze tijdig is gemeld aan UnitedConsumers. Voor het herroepen van de overeenkomst binnen de termijn van 14 dagen kan gebruik gemaakt worden van het op de website aangeboden herroepingsformulier.
 6. Het geleverde dient binnen 14 dagen na ontbinding te worden geretourneerd, en dient zich onbeschadigd, compleet en ongebruikt in de originele verpakking te bevinden.
 7. De kosten voor retourzending van het geleverde komen voor rekening van deelnemer.
 8. Restitutie van het door deelnemer betaalde inzake het geleverde vindt plaats door UnitedConsumers binnen 14 dagen na ontbinding.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. UnitedConsumers aanvaardt slechts aansprakelijkheid indien de door deelnemer geleden schade het gevolg is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis met UnitedConsumers of uit onrechtmatige daad door UnitedConsumers, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor schade van deelnemer of derden, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de producten.
 2. UnitedConsumers is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van deelnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de producten.
 3. De aansprakelijkheid van UnitedConsumers jegens deelnemer is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractssom (exclusief BTW). Indien geen contractssom kan worden aangewezen, is de aansprakelijkheid van UnitedConsumers beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
 4. In afwijking van voorgaande leden aanvaardt UnitedConsumers geen aansprakelijkheid voor vertragingsschade en/of bedrijfs- c.q. gevolgschade.
 5. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van UnitedConsumers of als er een overeenkomst is aangegaan met een medewerker van UnitedConsumers die onbevoegd is om te tekenen. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan UnitedConsumers op geen enkele wijze binden.
 6. UnitedConsumers aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten en verplichtingen uit het abonnement bij de leverancier van telecomdiensten.
 7. Schades als gevolg van het niet tot stand komen van overeenkomsten tussen de deelnemer en de leverancier van telecomdiensten alsmede schades verband houdende met de geboden diensten van de leverancier van telecomdiensten waaronder met name begrepen het abonnement kunnen nooit voor rekening van UnitedConsumers worden gebracht. Op deze overeenkomsten gelden eigen specifieke voorwaarden, deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de leverancier van telecomdiensten.

 

Artikel 15: Overmacht

 

 1. Er bestaat geen aansprakelijkheid van UnitedConsumers indien de tekortkoming, van welke aard dan ook, het gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 2. Indien UnitedConsumers door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens deelnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 3. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die UnitedConsumers niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van UnitedConsumers, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van UnitedConsumers komt. Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat UnitedConsumers door toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt verder meer begrepen:
  - Stormschade en andere natuurrampen;
  - Belemmering door onder andere derden, vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen;
  - Verlies of beschadigingen van zaken bij transport van en naar UnitedConsumers of deelnemer;
  - Niet tijdige levering van zaken door leveranciers van UnitedConsumers, export- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
  - Belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van UnitedConsumers, dan wel in de middelen van vervoer in derden;
  - Een bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  - Het faillissement van de leveranciers van telecomdiensten en overige leveranciers waardoor de nakoming door UnitedConsumers jegens deelnemer wordt verhinderd;
  - De overeenkomst van deelnemer voor abonnement niet door leverancier van telecomdiensten wordt gehonoreerd.
 4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte brengen.
 5. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 

 1. UnitedConsumers verklaart dat, voorzover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. UnitedConsumers kan deelnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. Deelnemer staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van UnitedConsumers, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

 

Artikel 17: Inspectie en Reclame

 

 1. Deelnemer heeft de verplichting bij aflevering van de producten te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door UnitedConsumers geleverd product, dienen door de deelnemer terstond aan UnitedConsumers schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering, te worden medegedeeld. Voor reclame ten aanzien van facturen geldt een termijn van veertien dagen na factuurdatum. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan UnitedConsumers worden gemeld.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn vervalt het recht te reclameren en wordt deelnemer geacht het geleverde/verrichte, respectievelijke de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door UnitedConsumers in behandeling genomen.
 3. Indien deelnemer binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn aantoont dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft UnitedConsumers de keuze deze producten te herstellen, tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de producten tegen factuurwaarde terug te nemen zonder dat deelnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op schadevergoeding. Dit behoudens er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van UnitedConsumers.
 4. Indien deelnemer gebruikssporen op de aan hem door UnitedConsumers geleverde producten heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij enkel hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.
 5. In geval van geringe afwijkingen van het overeengekomene, decoratie of maatvoering ten aanzien van de door UnitedConsumers geleverde producten heeft deelnemer geen reclamerecht of andere aanspraken.
 6. Na het ontdekken van enig gebrek is deelnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te staken.
 7. Deelnemer zal alle door UnitedConsumers voor onderzoek en reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door UnitedConsumers in de gelegenheid te stellen (ter plaatse) een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
 8. Deelnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door UnitedConsumers geen controle op de reclame kan plaatsvinden.
 9. Deelnemer is niet vrij te retourneren voordat UnitedConsumers daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 10. De kosten van retourneren zijn voor deelnemer en de producten blijven voor zijn risico.
 11. Indien deelnemer tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een product, is de daaruit voor UnitedConsumers voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in lid 3 van dit artikel omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel.

 

Artikel 18: Garantie

 

 1. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van voorgaande artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van UnitedConsumers genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren (zgn. 'dead on arrival' daar mede onder verstaan), zal UnitedConsumers de betreffende producten deugdelijk (doen) repareren. Door voldoening aan de reparatieverplichting zal UnitedConsumers terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal UnitedConsumers tot geen enkele verdere of andere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 2. Voor alle producten en materialen die UnitedConsumers niet zelf vervaardigt, verleent UnitedConsumers nooit meer garantie dan door de fabrikant aan hem wordt gegeven.
 3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer deelnemer het verrichte of geleverde:
  - Zelf installeert of door derden laat installeren zonder daarbij correct gebruik te maken van de installatievoorschriften;
  - Zelf wijzigingen en/of reparaties in en/of aan het geleverde verricht of laat verrichten;
  - Voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;
  - Op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden;
  - Aansluit op door derden geleverde apparatuur of onderdelen daarvan, zonder dit uitdrukkelijk aan UnitedConsumers te hebben kenbaar gemaakt;
  - Indien het defect raken een gevolg is van een storing in de elektriciteitaanvoer, c.q. het gevolg is van blikseminslag en andere van buitenaf inwerkende invloeden;
  - Bloot heeft gesteld aan schadelijke invloeden waaronder met name begrepen schokken en vocht.
 4. Mocht deelnemer een van de in lid 3 van dit artikel genoemde punten hebben uitgevoerd en er vervolgens toch voor kiezen het product onder garantie te willen repareren door UnitedConsumers, dan kan UnitedConsumers bij deelnemer de onderzoekskosten verhalen.
 5. De garantietermijn van door UnitedConsumers, of door UnitedConsumers ingeschakelde derden, uitgevoerde reparaties bedraagt één maand, ingaande op de dag na uitvoering van de reparatie.
 6. UnitedConsumers is bevoegd ter uitvoering van haar hersteldiensten c.q. reparatie, derden in te schakelen.
 7. De producten blijven volledig voor rekening en risico van deelnemer in het geval door UnitedConsumers aan de producten reparatiewerkzaamheden worden verricht.
 8. Deelnemer heeft recht op kosteloze uitvoering van een hernieuwde reparatie, indien hij binnen de garantietermijn gebreken aan verrichte reparaties bij UnitedConsumers aanmeldt. Onderdelen vallen buiten deze reparatiegarantie.
 9. UnitedConsumers verstrekt enkel bruikleenapparaten, mits hiertoe een serviceovereenkomst met de deelnemer is overeengekomen.
 10. UnitedConsumers staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen terzake van de installatie of het gebruik van de producten.

 

Artikel 19: Retentierecht

 

 1. Wanneer UnitedConsumers zaken van de deelnemer onder zich heeft, is UnitedConsumers gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die UnitedConsumers besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de deelnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. UnitedConsumers heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten waarover de deelnemer nog betaling verschuldigd is.

 

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Geleverde producten blijven eigendom van UnitedConsumers tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met begrip van rente en kosten door deelnemer zijn betaald.
 2. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal deelnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van UnitedConsumers.

 

Artikel 21: Persoonsgegevens

 

 1. Door deelnemer verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, alleen ter gebruik voor de gangbare bedrijfsuitvoering van UnitedConsumers en de leverancier van telecomdiensten.
 2. Deelnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door UnitedConsumers over de persoon van de deelnemer worden opgenomen in het bestand van UnitedConsumers. Deelnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.
 3. Bij het aanleveren van het identiteitsdocument is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het wel of niet afdekken van het burgerservicenummer en de pasfoto. Wanneer de deelnemer deze gegevens niet afschermt, geeft hij/zij automatisch toestemming voor gebruik en archivering van deze gegevens. Hierbij geldt dat de gegevens alleen gebruikt zullen worden conform de in lid 1 beschreven wijze.

 

Artikel 22: Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van deelnemer

 

 1. Deelnemer zal aan UnitedConsumers alle voor de uitvoering van UnitedConsumers's werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 2. Deelnemer zal op de producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

 

Artikel 23: Overdracht van rechten en verplichtingen

 

 1. Het is UnitedConsumers toegestaan de in enige overeenkomst met deelnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van UnitedConsumers worden overgedragen, dient UnitedConsumers deelnemer hiervan op de hoogte te brengen en heeft deelnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. UnitedConsumers is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
 2. Deelnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UnitedConsumers.

 

Artikel 24: Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten door UnitedConsumers

 

 1. Indien UnitedConsumers op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of een vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is UnitedConsumers niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

 

Artikel 25: Diensten

 

 1. Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door UnitedConsumers te verrichten diensten voor deelnemer. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze voorwaarden.
 2. Deelnemer zal aan UnitedConsumers steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door UnitedConsumers benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
 3. Indien blijkt dat het verlenen van de diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door deelnemer aan enige verplichting ten opzichte van UnitedConsumers of anderszins aan deelnemer toerekenbare omstandigheden, zal deelnemer de kosten, berekend op basis van de dan geldende tarieven van UnitedConsumers, vergoeden.

 

Artikel 26: Vragen, klachten en geschillen

 

 1. Vragen en klachten kun je telefonisch, per e-mail en schriftelijk voorleggen aan UnitedConsumers Telecom. Bij een per e-mail of schriftelijk ingediende klacht, ontvang je binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht. Wij streven ernaar je klacht binnen twee weken inhoudelijk af te handelen.

 

Artikel 27: Toepasselijk recht

 

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle daarmede verband houdende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. De overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
 2. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen UnitedConsumers en deelnemer op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst.
 3. Voor zover de nationale rechtsregels niet dwingend anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen partijen, ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, ofwel de anders op grond van nationale rechtsregels bevoegde rechter.